292 Міжнародні економічні відносини

Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Магістерська програма  “Міжнародні економічні відносини”
Cпеціальність 292 “Міжнародні економічні відносини”

Кваліфікація
магістр з міжнародних економічних відносин

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
1,5 роки

Рівень
магістр (другий цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  ступеня бакалавра

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
надати студентам глибокі, наукові, спеціалізовані знання з міжнародних економічних відносин з акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження в предметній області, розвитком компетентностей, необхідних для викладання, дослідницької діяльності, комунікації, поширення інформації та менеджменту проектами.

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Іноземна мова, право, професійна підготовка з міжнародних економічних відносин (7:12:71)

Тип програми
Спеціальна

Орієнтація
Освітньо-наукова програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості міжнародних економічних відносин

Особливості
Наявність поглибленої практичної підготовки у сфері міжнародних економічних відносин. Програма надає можливість студенту обирати дисципліни у рамках циклу професійної підготовки, а також включає проходження переддипломної (виробничої) практики

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Магістр з міжнародних економічних відносин має високий рівень науково-практичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: науковий співробітник, науковий співробітник-консультант, менеджер із зовнішньоекономічних питань, економіст; економічний радник; оглядач з економічних питань; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; аналітик міжнародної сфери; аташе; дипломатичний агент; референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ; фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою; експерт-консультант із суспільно-політичних питань; спеціаліст у міжнародних та інвестиційних відділах банків; спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності; спеціаліст у спільних та іноземних підприємствах; спеціаліста в іноземних представництвах підприємств України, всіх форм власності.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, тренінги, переддипломна практика, самостійна робота (підготовка есе, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти практик, курсових робіт, атестаційний екзамен, захист дипломної роботи

Програмні компетентності  


Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Дослідницька здатність. Компетентності ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження, що приводять до отримання нових, доповнення існуючих фундаментальних знань і розуміння сучасних особливостей розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин

2

Здатність породжувати нові ідеї (креативність). Здатність генерувати нові ідеї, знання, методики для досягнення в наукових цілей

3

Абстрактне обґрунтування та моделювання задачі. Здатність визначати відповідні задачі та окреслювати їх таким чином, щоб просувати та трансформувати наукові знання та розуміння

4

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. Здатність ставитися із повагою до національних та культурних традицій населення інших країн. Демонструвати прихильність та етичність до несхожості та інших культур через особисті лідерські якості та менеджерський стиль

5

Письмова й усна комунікація рідною та іноземною мовами. Здатність спілкуватися із колегами іноземною мовою в усній та письмовій формі, здатність повністю розуміти іншомовні наукові тексти

6

Коммунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися з колегами та представниками інших установ, працювати у мультикультурній команді, представляти інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну лексику та термінологію рідною мовою чи іноземною

7

Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів і типу мислення, необхідних для наукового дослідження та опублікування, включаючи критичну обізнаність та інтелектуальну чесність

Фахові (subject specific competences)

1

Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізувати стан та тренди трансформації світу, кон’юнктуру міжнародних товарних ринків та ринків послуг, геокономічні та геополітичні стратегії країн, визначати закономірності та тенденції їх розвитку, оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на позиції країн та їх суб’єктів господарювання на геоекономічній та геополітичній арені, наводити прогнозні оцінки, розробляти теорії та концепції розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин

2

Навички оцінювання. Здатність оцінити стан та особливості розвитку суб’єктів міжнародних економічних відносин; оцінити конфліктогенний та еволюційно-прогресивний потенціал розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин

3

Математичні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення, математичні моделі та методи для проведення розрахунків щодо ефективності діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин, геоекономічної стратегії країни, перевірки висунених гіпотез та теорій

4

Здатності до критики та оцінювання. Компетентність інтерпретувати результати досліджень та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів

5

Уміння учитися. Здатність сприймати новоздобуті знання в області міжнародних економічних відносин та інтегрувати їх із уже наявними. Здатність впорядковувати, узагальнювати та концептуалізувати багатоманітний матеріал спостережень щодо міжнародних економічних відносину. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій області міжнародних економічних відносин, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації.

Програмні результати навчання
Глибокі знання та розуміння міжнародного менеджменту, міжнародних стратегій економічного розвитку, геополітики, які формують організовану система упорядкованих теорій функціонування світового господарства та міжнародних відносин.
Здатність продемонструвати знання і розуміння специфіки управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, інститутів ЄС та особливостей регулювання економічної діяльності, діагностики ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі, що дозволить забезпечити сучасний рівень практичної підготовки випускників до професійної діяльність в умовах глобалізації та активного розвитку міжнародних економічних відносин.
Випускники здобудуть широке уявлення та розуміння різних теорій в області міжнародного менеджменту та ділового адміністрування, що надасть можливість їх працевлаштування у міжнародному середовищі, у великій інтернаціональній групі, здатність ставитися із повагою до національних та культурних особливостей ведення бізнесу, способів роботи інших членів групи.
Здатність використовувати знання та розуміння трудового права, ділового протоколу з метою дотримання правової основи та ефективних практик організації діяльності в різних країнах світу.
Здатність знайти відповідні наукові джерела, робити огляд інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси.
Випускники здобудуть глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення задач можуть бути використані для конкретних навчальних програм та поза їх межами.
Здатність підготувати та успішно захистити магістерську роботу на основі індивідуальних досліджень.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Атестаційний  екзамен з дисциплін: "Міжнародні стратегії економічного розвитку", "Сталий розвиток", "Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства".
Виконання та захист дипломної роботи.

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

Цикл професійної підготовки

ОПП1

Сталий розвиток

6

екзамен

ОПП2

Міжнародні стратегії економічного розвитку

6

екзамен

ОПП3

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

6

екзамен, курсова робота

ОПП4

Міжнародний туризм

6

залік

ОПП5

Діагностика ЗЕД суб’єктів міжнародної торгівлі

6

екзамен, курсова робота

ОПП6

Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності

6

екзамен            

ОПП7

Переддипломна  виробнича практика

9

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

45

6 екзаменів,         1 залік,                        2 курсових роботи

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Наукова українська мова

6

залік

ВПП2

Копірайтинг

ВПП3

Public Management  та процеси децентралізації ЄС

6

залік

ВПП4

Регіональна політика ЄС

ВПП5

Іноземна мова (Поглиблений курс)

6

залік

ВПП6

Бізнес-переклад (Поглиблений курс)

ВПП7

Геополітика

6

залік

ВПП8

Геоекономіка

Загальний обсяг вибіркових компонентів

24

4 заліки

Атестація

Атестаційний екзамен (Сталий розвиток, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств)

1,5

екзамен

Виконання та захист дипломної роботи

19,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

90

8 екзаменів,                5 заліків,             2 курсових роботи                          

 

Детальніше в цій категорії: « 242 Туризм