Навчально-науковий інститут  управління та адміністрування

Бакалаврська програма  “Маркетинг”
Cпеціальність 075“Маркетинг”

Кваліфікація
бакалавр з маркетингу

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  повної загальної середньої освіти

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
надати економічну освіту у сфері маркетингу і сформувати сукупність затребуваних ринком загальних та професійних компетентностей, що направлені на здобуття студентом знань необхідних для отримання широкого доступу до працевлаштування, а також підготувати студентів із поглибленим інтересом до маркетингу з метою подальшого продовження їх навчання

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки, дисципліни загально-економічної підготовки, іноземна мова, дисципліни професійної підготовки (10:12:4:74)

Тип програми
Загальна

 

Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості у сфері маркетингу

Особливості
Програма розвиває перспективи практичної підготовки фахівців у сфері маркетингу з урахуванням розвитку науки, вимог ринку праці, а також перспектив використання сучасних маркетингових технологій та виконується в активному дослідницько-практичному середовищі

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми господарювання. Бакалавр з маркетингу має високий рівень теоретичної та практичної підготовки, спеціальні знання, що дозволяє обіймати такі посади: консультант з маркетингу, фахівець з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, фахівець у галузі електронної комерції, інтернет-маркетингу, інтернет-бірж, інтернет-магазинів, фахівець з реклами, фахівець із закупівель та продаж, фахівець зі зв'язків з громадськістю, начальник відділу збуту, комерційний агент комівояжер, брокер, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фахівець з методів розширення ринку збуту.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, тренінги, переддипломна практика, індивідуальні науково-дослідні завдання та самостійна робота (підготовка есе, розроблення презентацій, вирішення кейсів та ситуаційних завдань, написання наукових тез доповідей, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Тестування, експрес-опитування, екзамени, заліки, захист практичних завдань та курсових робіт, захист дипломної роботи

Програмні компетентності

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу з використанням логічних аргументів та перевірених фактів

2

Гнучкість мислення. Набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування набутих економічних знань для вирішення стратегічних та поточних завдань розвитку маркетингової діяльності підприємства

3

Робота в команді. Здатність виконувати роботу у команді, зокрема здатність взаємодії із колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни

4

Професійне володіння методами та засобами. Здатність відтворювати знання, методи, навички та продукувати на їх базі власні пропозиції з метою здійснення управління маркетинговою діяльністю підприємства

5

Навички оцінювання, прогнозування, надання пропозицій. Здатність оцінювати конкретну підприємницьку ситуацію з використанням відповідних інструментів та технологій для аналізу бізнес-середовища, а також здійснювати прогнозування маркетингових показників та спроможність на базі їх значень обирати подальший сценарій розвитку діяльності підприємства

6

Ерудиція у сфері управління підприємством. Здатність до прийняття обґрунтованих рішень на підприємстві за результатами здійснення оперативного, тактичного, стратегічного планування, управління підприємством на базі впровадження відповідної концепції маркетингу та використання адаптивних маркетингових методів та інструментів, бенчмаркінгу, розробки та реалізації стратегії підприємства

Фахові (subject specific competences)

1

Креативність. Здатність генерувати інноваційні ідеї, що дозволяють ефективно здійснювати маркетингову діяльність підприємства, а також вміння аналітичної, експериментальної та асоціативної творчої роботи

2

Адаптивність і комунікабельність. Здатність до ефективних комунікацій та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою, у тому числі іноземною. Здатність до комунікаційної взаємодії у господарській діяльності підприємства

3

Знання методів отримання, обробки та аналізу маркетингової інформації. Здатність обирати релевантні методи отримання маркетингової інформації та способи її обробки з застосовуванням математичних й економетричних методів та моделей, а також здатність сформувати аналітичний звіт за результатами діагностування масиву даних.

4

Знання з комп’ютерної обробки масиву даних. Здатність використовувати програмне забезпечення (програмні пакети), володіння інформаційними та комп’ютерними основами для проведення маркетингових досліджень та обробки отриманих результатів

5

Знання дисциплін професійної підготовки. Здатність використовувати набуті знання, уміння і навички на практиці в умовах швидкої адаптації підприємств до зовнішнього середовища

6

Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізувати кон’юнктуру ринку, визначати закономірності та тенденції його розвитку, розуміти та пояснювати вплив факторів маркетингового середовища на діяльність підприємства

Програмні результати навчання
Базові знання і розуміння менеджменту, політичної економії, економіки підприємства, економетрики, інформатики та інформаційних технологій, що формують основи професійної підготовки.
Здатність продемонструвати знання і розуміння процесів планування, управління та контролю маркетинговою діяльністю підприємства, а саме – маркетингу, логістики, управління персоналом, маркетингу послуг, маркетингового ціноутворення та захисту прав споживачів, що дозволяє здійснювати практичну діяльність у сфері маркетингу.
Здатність продемонструвати знання та розуміння основ макроекономіки, мікроекономіки, статистики, бухгалтерського обліку, міжнародної економіки, фінансів. Рівень знань цих дисциплін повинен бути базовим, тобто рівнем, необхідним для роботи у потенційних галузях/сферах працевлаштування фахівців з маркетингу.
Базові знання і розуміння специфіки поведінки споживачів, паблік рилейшнз, маркетингової товарної політики, маркетингових досліджень, маркетингових комунікацій з метою освоєння майбутньої спеціалізації і міждисциплінарних підходів.
Здатність продемонструвати знання і розуміння в гуманітарній підготовці (історія української державності та культури, філософія, соціологія та політологія), з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки.
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційні технології, прикладне програмне забезпечення у професійній діяльності.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи.

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Історія української державності та культури 

5

залік

ОЗП2

Філософія

4

екзамен

ОЗП3

Політична економія

5

екзамен

ОЗП4

Вища математика

6

екзамен

ОЗП5

Іноземна мова 

10

2 екзамени

ОЗП6

Інформатика та інформаційні технології

5

екзамен

ОЗП7

Ділова українська мова

5

екзамен

ОЗП8

Соціологія та політологія

5

екзамен

ОЗП9

Макроекономіка

5

екзамен

ОЗП10

Мікроекономіка

5

екзамен, курсова робота

ОЗП11

Математика для економістів: Теорія ймовірності і математична статистика

5

екзамен

ОЗП12

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика

5

екзамен

 

IІ. Цикл професійної підготовки

ОПП1

Організація торгівлі

5

залік

ОПП2

Статистика

5

екзамен

ОПП3

Фінанси, гроші та кредит

5

залік

ОПП4

Міжнародна економіка

5

екзамен

ОПП5

Економіка підприємства

6

екзамен

ОПП6

Бухгалтерський облік

5

екзамен

ОПП7

Менеджмент

5

екзамен

ОПП8

Маркетинг послуг

5

екзамен

ОПП9

Маркетинг

10

екзамен, курсова робота

ОПП10

Паблік рилейшинз

5

залік

ОПП11

Поведінка споживачів

5

екзамен

ОПП12

Маркетингова професійна практика

3

залік

ОПП13

Управління персоналом

4

екзамен

ОПП14

Маркетингові комунікації

4

екзамен

ОПП15

Маркетингові дослідження

5

екзамен, курсова робота

ОПП16

Маркетингова товарна політика

4

екзамен

ОПП17

Маркетингове ціноутворення

4

екзамен

ОПП18

Практика переддипломна (виробнича)

12

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

 

161

24 екзамена,                6 заліків,                   3 курсових роботи

Вибіркові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ВЗП1

Риторика

5

залік

ВЗП2

Технологія презентацій

ВЗП3

Психологія

5

залік

ВЗП4

Економічна поведінка

ВЗП5

Господарське право

4

залік

ВЗП6

Адміністративне право

ВЗП7

Трудове право

5

залік

ВЗП8

Кон'юнктура світового ринку

IІ. Цикл професійної підготовки

ВПП1

Електронний маркетинг

5

екзамен

ВПП2

Комп’ютерний дизайн маркетингу

ВПП3

Інфраструктура товарного ринку

5

залік

ВПП4

Логістична інфраструктура

ВПП5

Тара та упаковка

5

залік

ВПП6

Етика бізнесу

ВПП7

Мерчендайзинг

4

залік

ВПП8

Управління організаційною поведінкою

ВПП9

Логістика

5

залік

ВПП10

Потенціал і розвиток підприємництва

ВПП11

Управління лояльністю споживачів

5

залік

ВПП12

Маркетинг відносин

ВПП13

Збутова діяльність

5

залік

ВПП14

Логістика розподілу

ВПП15

Інноваційний маркетинг

4,5

залік

ВПП16

Бізнес-планування

ВПП17

Рекламний менеджмент

5

залік

ВПП18

Транспортна логістика

Загальний обсяг вибіркових компонентів

62,5

1екзамен,               8 заліків

Виконання та захист дипломної роботи

16,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

240

28 екзаменів,                19 заліків,                   3 курсових роботи

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)
Детальніше в цій категорії: « 073 Менеджмент