072 Фінанси, банківська справа та страхування

Навчально-науковий управління та адміністрування

Бакалаврська програма “Фінанси, банківська справа та страхування”
Cпеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Кваліфікація
бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  повної загальної середньої освіти

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
надати освіту в сфері фінансів, банківської справи та страхування з формуванням загальних та професійних компетентностей необхідних для працевлаштування, підготувати висококваліфікованих фахівців із особливим інтересом до певної спеціалізації у  професійній галузі для подальшого навчання

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Гуманітарна підготовка, економіка та менеджмент, професійна підготовка з фінансів, банківської справи та страхування (18:25:57)

Тип програми
Загальна

 

Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості фінансової системи, банківської справи та страхування у сферах національної економіки і державного управління

Особливості
Наявність поглибленої практичної підготовки зі страхових операцій, фінансово-кредитних операцій та місцевих фінансів

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – це фахівці з ґрунтовною гуманітарною та фундаментальною теоретичною підготовкою в галузі фінансів, банківської справи та страхування, високим загальним рівнем освіти та культури, особи, які мають належний науковий потенціал для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності, на другому циклі вищої освіти готові продовжувати навчання за освітньою програмою магістра.
Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» готується до професійної роботи у фінансових відділах суб’єктів підприємництва, фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів; банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності.
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу: керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання; фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, керівники проектів та програм; малих підприємств; менеджери у сфері грошового посередництва, фінансового лізингу, надання кредитів, страхування життя та заощаджень, пенсійного страхування; менеджери в допоміжній діяльності у сфері фінансів, страхування; викладачі середніх навчальних закладів; професіонали у сфері біржової діяльності; професіонали з фінансово-економічної безпеки; економісти; професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, з депозитарної діяльності, з корпоративного управління; з торгівлі цінними паперами; з управління активами; професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; професіонал з фінансово-економічної безпеки,  з управління проектами та програмами.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі

 

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, майстер-класи з запрошенням керівників підприємств, банківських установ, страхових компаній, переддипломна практика, самостійна робота (підготовка есе, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти практик, курсових робіт, захист дипломної роботи

Програмні компетентності 


Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Здатність породжувати нові ідеї (креативність). Здатність генерувати ідеї, які дозволяють реалізовувати затребувані конкурентоспроможні інноваційні послуги у фінансово-кредитній сфері та страхуванні

2

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність ефективно використовувати на практиці отриманні знання з дисциплін загальної та професійної підготовки

3

Відповідальність, турбота про якість роботи, що виконується. Здатність сумлінно виконувати професійні обов’язки фінансиста згідно посадових інструкцій

4

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями. Здатність використовувати сучасне прикладне професійне програмне забезпечення у фінансово-кредитній та страховій діяльності

5

Культура усного професійного мовлення. Здатність оволодіти нормами мовного етикету та правилами мовленнєвої поведінки співрозмовників під час проведення телефонної розмови, перемовин, дискусій, публічних виступів, що пов’язано з професійною діяльністю фінансиста

6

Гнучкість мислення. Здатність оперативно реагувати на потреби ринку фінансових послуг; здатність змінювати тактику фінансових дій з урахуванням ступеню впливу очікуваного ризику

Фахові (subject specific competences)

1

Базові загальні знання. Володіти базовими загальними знаннями з фінансів, банківської справи та страхування, що дозволяє розв’язувати прикладні і наукові завдання в цій області. Знання базових підходів, методологій інших дисциплін і здатність застосовувати їх в контексті фінансово-кредитної та страхової діяльності

2

Глибокі знання та розуміння.  Знання сутності і концептуальних основ розвитку форм грошей, схем та структури грошових потоків на мікро- та макрорівнях, структури банківської системи України та діяльності небанківських фінансово-кредитних установ. Здатність впевнено орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах грошово-кредитного характеру, прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин, володіти професійними знаннями  з фінансування бізнесу та підходами до прийняття рішень з фінансування

3

Навички оцінювання. Здатність виконувати професійні обов'язки щодо здійснення оцінки поточної фінансово-економічної діяльності господарюючих суб'єктів, розробляти і надавати сучасні фінансово-кредитні та страхові продукти та послуги. Оцінити інформаційно-аналітичне забезпечення розробки стратегічних, поточних і оперативних прогнозів, планів, бюджетів; здійснювати їх моніторинг, аналізувати і контролювати хід їх виконання. Здатність оцінювати ризики, здійснювати заходи щодо їх зниження, оцінювати ефективність використання фінансових ресурсів для мінімізації фінансових втрат. Оцінювати потребу в фінансових ресурсах та їх вартість. Оцінювати ефективність наявної організаційної структури

4

Математичні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення, математичні моделі та методи для проведення розрахунків щодо ефективності інвестиційної діяльності, пріоритетності кредитних вкладень та вибору оптимального методу визначення їх дохідності. Застосовувати на практиці конкретні методи, засоби та інструменти бюджетування основних напрямів діяльності суб’єктів господарювання та фінансово-кредитних установ. Застосовувати практичні методи планування потреби у власному капіталі та вибирати оптимальні джерела його нарощування

5

Розв’язання проблем. Здатність швидко та ефективно розв’язувати широке коло проблеми, які виникають під час професійної діяльності, шляхом  практичного використання комунікаційних навичок, спеціалізованих знань та сучасних технологій

6

Ерудиція. Здатність ефективно та доцільно застосувати широке коле знать з економіки, менеджменту, гуманітарних дисциплін  в контексті фінансово-кредитної та страхової діяльності. Ця здатність повинна ґрунтуватися на засвоєнні широкого кола теорій та тем програмних областей програми

Програмні результати навчання   
Знання і розуміння основних положень теорії та практики фінансів, банківської справи та страхування, методики оцінювання та аналізу фінансових показників на макро- та мезо- економічному рівні.
Здатність продемонструвати знання і розуміння сутності економічних категорій фінанси, кредит і страхування, їх місця і ролі в системі економічних важелів розвитку ринкової економіки, розуміння функціонування грошово-кредитної сфери у взаємодії з іншими аспектами економічної політики держави; особливостей організації та функціонування фінансової системи України.
Знання і розуміння теоретичних основ монетарної політики держави, методів аналізу й оцінки грошової та кредитної політики в Україні.
Здатність продемонструвати знання організації фінансової діяльності підприємства, страхової компанії, банківської установи, формування і виконання бюджетів різних рівні бюджетної системи України,
Здатність використовувати та удосконалювати методичний інструментарій і стандарти економічної роботи, вивчати і впроваджувати передовий досвід, проводити наукові дослідження з фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
Здатність здійснювати пошук джерел інвестиційних ресурсів, проводити оцінювання та здійснювати аналіз інвестиційної діяльності підприємств, оцінювати вартість та доцільність використання різних видів банківських та страхових послуг.
Здатність продемонструвати знання і розуміння в гуманітарній підготовці (історія української державності та культури, філософія, соціологія, риторика, психологія, правові дисципліни), з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки.
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційнї технології, прикладне програмне забезпечення в сфері фінансів, банківської справи та страхування у професійній діяльності.
Ґрунтовні знання з економічної теорії, теорії фінансів і банківської справи, світової економіки і міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, прогнозування і планування в умовах ринку, ціноутворення, статистики, бухобліку і аудиту, економічного аналізу дозволить майбутнім фахівцям з фінансів і кредиту оволодіти практичними прийомами і методами управління фінансами підприємств фінансового сектору та реального сектору економіки, органів місцевого самоврядування, управляти ресурсами страхових фондів; знати сучасну систему оподаткування та фінансове право, проводити оцінку вартості майна і бізнесу, складати та аналізувати інвестиційні проекти, діагностувати фінансовий стан підприємства і здійснювати антикризове управління.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи
Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Історія української державності та культури 

5

залік

ОЗП2

Філософія

4

екзамен

ОЗП3

Політична економія

5

екзамен

ОЗП4

Вища математика

6

екзамен

ОЗП5

Інформатика та інформаційні технології

5

залік

ОЗП6

Іноземна мова 

10

2 екзамени

ОЗП7

Ділова українська мова

5

екзамен

ОЗП8

Соціологія та політологія

5

екзамен

ОЗП9

Макроекономіка

5

екзамен, курсова робота

ОЗП10

Мікроекономіка

5

екзамен

ОЗП11

Математика для економістів: Теорія ймовірності і економічна статистика

5

екзамен

ОЗП12

Економіко-математичні методи та моделі: економетрика

5

екзамен

 

IІ. Цикл професійної підготовки

ОПП1

Фінанси

4

екзамен

ОПП2

Статистика

5

екзамен

ОПП3

Економіка підприємства

5

екзамен

ОПП4

Гроші та кредит

5

залік

ОПП5

Міжнародна економіка

5

екзамен

ОПП6

Страхування

5

екзамен, курсова робота

ОПП7

Менеджмент

5

екзамен

ОПП8

Фінанси підприємства

5

екзамен, курсова робота

ОПП9

Маркетинг

5

екзамен

ОПП10

Бухгалтерський облік

5

екзамен

ОПП11

Фінансовий  ринок

4

залік

ОПП12

Міжнародні фінанси

5

екзамен

ОПП13

Бюджетна система

5

екзамен, курсова робота

ОПП14

Центральний банк і грошово-кредитна політика

4

екзамен

ОПП15

Практика виробнича з фінансів і кредиту

3

залік

ОПП16

Фінансова діяльність суб’єктів підприємства

4

екзамен

ОПП17

Місцеві фінанси

4

екзамен

ОПП18

Банківська система

5

екзамен, курсова робота

ОПП19

Податкова система

4

екзамен

ОПП20

Практика переддипломна (виробнича)

12

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

 

163

27 екзаменів,                6 заліків,                   5 курсових робіт

Вибіркові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ВЗП1

Риторика

5

залік

ВЗП2

Технологія презентацій

ВЗП3

Психологія

5

залік

ВЗП4

Економічна поведінка

ВЗП5

Господарське право

4

залік

ВЗП6

Адміністративне право

ВЗП7

Трудове право

4

залік

ВЗП8

Етика ділового спілкування

IІ. Цикл професійної підготовки

ВПП1

Інвестування

5

залік

ВПП2

Інвестиційне кредитування

ВПП3

Валютний ринок

3

залік

ВПП4

Валютні операції

ВПП5

Фінансове посередництво

3

залік

ВПП6

Фінансова логістика

ВПП7

Ризикологія

4

залік

ВПП8

Фінансова безпека суб’єктів господарювання

ВПП9

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

4

залік

ВПП10

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

ВПП11

Казначейська справа

4

залік

ВПП12

Організація роботи державного казначейства

ВПП13

Фінансовий аналіз

5

залік

ВПП14

Аналіз фінансової діяльності

ВПП15

Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва

5

залік

ВПП16

Основи систем бюджетного регулювання

ВПП17

Фінанси страхових операцій

4,5

залік

ВПП18

Управління страховими ризиками

ВПП19

Операції в банківських і небанківських кредитних організаціях

5

залік

ВПП20

Облік у банках

Загальний обсяг вибіркових компонентів

60,5

14 заліків

Виконання та захист дипломної робот

16,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

240

29 екзаменів,                20 заліків,                   5 курсових робіт

Оцініть матеріал!
(0 голосів)