Навчально-науковий ресторанно-готельного бізнесу

Бакалаврська програма “Енергетичне машинобудування”
Cпеціальність 142 “Енергетичне машинобудування”

Кваліфікація
бакалавр з енергетичного машинобудування

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  повної загальної середньої освіти

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
Надати освіту в галузі знань "Електрична інженерія" з формуванням загальних та професійних компетентностей необхідних для працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до спеціалізації "Холодильні машини і установки" для подальшого навчання

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Гуманітарно-економічна підготовка (15%), фундаментальна (15%), загальноінженерна (34%) та професійна підготовка (36%)

Тип програми
Загальна

Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості електричної інженерії, проектуванні та дослідженні промислового устаткування

Особливості
Наявність поглибленої практичної підготовки із спеціальних розділів фізики.

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Професії, яким відповідає кваліфікація бакалавра енергетичного машинобудування: технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки; фахівці в галузі харчової та переробної промисловості; технічні службовці; кваліфіковані робітники з інструментом; робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі

Викладання та навчання
Лекції, практичні та лабораторні заняття, семінарські заняття, тренінги, переддипломна практика, самостійна робота (виконання розрахункових робіт, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти практик, курсових робіт,  захист дипломної роботи

Програмні компетентності 

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Аналіз та синтез. Здатність розв'язувати комплексні практичні задачі проектування, виробництва та експлуатації енергетичних машин

2

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність використовувати знання відкритих людством законів природи в виробничій діяльності, виявляти фізичну сутність процесів, з якими має справу

3

Креативність. Здатність  генерувати ідеї, які дозволяють реалізовувати інноваційну діяльність у енергетичному машинобудуванні

4

Професійне володіння комп’ютером та ІТ. Здатність здійснювати пошук інформації, виконувати розрахунки інженерних задач за допомогою відповідних прикладних програм, виконувати комп’ютерні операції щодо розробки нормативно-технічної документації на вироби енергетичного машинобудування, яка містить тексти, формули, графіки, електронні таблиці тощо

5

Популяризаційні навички. Здатність доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї та власного досвіду в галузі професійної діяльності

6

Комунікативні навички. Здатність толерантно взаємодіяти в соціальному середовищі, співробітничати в трудовому колективі, уникати конфліктів і розв’язувати їх

7

Адаптивні навички. Здатність адаптуватися до нових економічних, соціальних, політичних і культурних умов при професійної діяльності

8

Навички самоконтролю. Здатність самокритично здійснювати контроль особисто виконаної роботи, знаходити та виправляти похибки

Фахові (subject specific competences)

1

Аналітичні навички. Складання аналітичних оглядів про можливі шляхи вирішення технічних проблем, що виникають при проектуванні енергетичних машин, на підставі вивчення науково-технічної інформації та аналізу досвіду їх створення

2

Розрахункові навички. Виконання кінематичного та силового розрахунків, розрахунків на міцність, жорсткість і оцінювання стійкості

3

Навички конструкторської діяльності. Конструювання деталей і складових одиниць енергетичних машин і обладнання на основі ефективного поєднання передових проектувальних рішень

4

Навички проектування. Обрання раціональної технологічної схеми виробництва та складання переліку функціональних та допоміжних машин для проектованої виробничої ділянки із енергетичними машинами

5

Обчислювальні навички. Складання комп’ютерних моделей деталей машин енергетичного машинобудування середньої складності. Моделювання та аналіз роботи механізмів машин за допомогою САПР

6

Навички оцінювання. Перевірка технічного стану та оцінка залишкового ресурсу технологічного устаткування за допомогою відповідних методів і засобів технічної діагностики

7

Експериментальні навички. Здатність виконувати експерименти незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані

8

Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті технічні та гуманітарні знання

Програмні результати навчання
Здатність продемонструвати знання і розуміння в гуманітарній підготовці (історія української державності та культури, філософія, ділова технічна українська мова, іноземна мова, політологія, історія інженерної діяльності), з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки.
Здатність продемонструвати поглибленні знання основ енергетичного машинобудування.
Володіння методами розробки нових принципів дії енергетичних машин, способами реалізації цих принципів у конструкціях машин.
Уміння використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі проведення розрахунків конструктивно-технічних та технологічних параметрів енергетичних машин.
Здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі випробування, відладці, експлуатації та оцінці функціонування енергетичних машин.
Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з конструювання, експлуатації, ремонту, монтажу та виробництва обладнання, машин, технологічного забезпечення промислового виробництва для дослідження технічних явищ і процесів.
Здатність здійснювати розробку елементів конструкцій обладнання, розробку нескладних технологій, конструювання інструментів, проектування та виробництво машин, апаратів та устаткування, їх експлуатацію та ремонт.
Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в технічної галузі

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Історія української державності та культури 

5

залік

ОЗП2

Філософія

4

екзамен

ОЗП3

Вища математика

5

екзамен

ОЗП4

Хімія

5

екзамен

ОЗП5

Фізика

11

2 екзамени

ОЗП6

Іноземна мова 

10

2 екзамени

ОЗП7

Ділова українська мова

5

екзамен

ОЗП8

Інформатика та інформаційні технології

4

залік

ОЗП9

Економіка, організація та управління підприємством

5

екзамен

ОЗП10

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

5

залік

 

IІ. Цикл професійної підготовки

ОПП1

Навчальна практика (на комп’ютері)

3

залік

ОПП2

Теоретичні основи теплотехніки

5

екзамен

ОПП3

Опір матеріалів

5

екзамен

ОПП4

Теоретична механіка

5

екзамен

ОПП5

Теоретичні основи електротехніки

5

екзамен, курсовий  проект

ОПП6

Гідрогазодинаміка

5

екзамен

ОПП7

Метрологія, стандартизація та управління якістю продукції

5

екзамен

ОПП8

Електроніка та мікросхемотехніка

5

екзамен, курсовий  проект

ОПП9

Навчальна практика

3

залік

ОПП10

Основи кондиціювання повітря

5

залік

ОПП11

Холодильно-компресорні машини та установки

5

екзамен, курсовий  проект

ОПП12

Холодильні технології

10

2 екзамени, курсовий проект

ОПП13

Енергозбереження у галузі 

5

екзамен

ОПП14

Основи міцності машин та їх елементів

5

екзамен

ОПП15

Конструкторсько-технологічна практика

3

залік

ОПП16

Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика

10,5

2 екзамени

ОПП17

Холодильне технологічне та торговельне обладнання

5

екзамен, курсовий  проект

ОПП18

Бакалаврська інженерно-технологічна практика

12

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

161,5

24 екзамен,                8 заліків,                   5 курсових проектів

Вибіркові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ВЗП1

Тепломасообмін

3

залік

ВЗП2

Основи тепломасообмінних процесів

ВЗП3

Нарисна геометрія та інженерна графіка

5

залік

ВЗП4

Комп’ютерна графіка

ВЗП5

Господарське право

4

залік

ВЗП6

Трудове право

ВЗП7

Історія інженерної діяльності

4

залік

ВЗП8

Основи логістики в галузі

IІ. Цикл професійної підготовки

ВПП1

Процеси одержання холоду

5

залік

ВПП2

Основи процесів одержання холоду

ВПП3

Конструкція холодильних машин

4

залік

ВПП4

Конструкція, класифікація та типи холодильних машин

ВПП5

Конструкційні матеріали та матеріалознавство

5

екзамен

ВПП6

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

ВПП7

Проектування промислової холодильної техніки

4

залік

ВПП8

Проектування холодильної техніки

ВПП9

Ремонт та обслуговування холодильної техніки

4

екзамен

ВПП10

Ремонт та обслуговування промислових холодильників

ВПП11

Холодильні установки

10

залік, екзамен

ВПП12

Холодильні установки промислових підприємств

ВПП13

Електрообладнання холодильних установок

4

залік

ВПП14

Напрями удосконалення обладнання галузі

ВПП15

САПР у галузі

5

залік

ВПП16

САПР в енергомашинобудуванні

ВПП17

Експлуатація та обслуговування холодильної техніки

5

залік

ВПП18

Технології використання холоду

Загальний обсяг вибіркових компонентів

62

4 екзамени,            10 заліків

Виконання та захист дипломної роботи

16,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

240

28 екзаменів,                19 заліків,                   5 курсових проектів

Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
1. Вашингтонська угода (Washington Accord, WA):
- знання інженерних наук (застосування знань математики, природних і фундаментальних інженерних наук, а також знань в області спеціалізації для концептуалізації інженерних моделей);
- аналіз інженерних задач (ідентифікація, постановка, дослідження і рішення комплексних інженерних задач з досягненням результату за рахунок використання математичних методів і методів інженерних наук);
- проектування і розробка інженерних рішень (проектування рішень комплексних інженерних завдань, розробка систем, компонентів або процесів, які задовольняють специфічним вимогам із відповідним обліком питань охорони здоров'я і безпеки людей, культурних, соціальних і екологічних аспектів);
- дослідження (проведення досліджень комплексних інженерних задач, включаючи постановку експерименту, аналіз і інтерпретацію даних, синтез інформації, необхідної для досягнення необхідного результату);
- використання сучасного інструментарію (створення, вибір й застосування відповідних технологій, ресурсів і інженерних методик, включаючи прогнозування і моделювання, для ведення комплексною інженерною діяльності в умовах певних обмежень);
- індивідуальна і командна робота (ефективне функціонування індивідуально і як члена або лідера команди);
- комунікація (ефективна комунікація в процесі комплексної інженерної діяльності з професійним колективом і суспільством в цілому, написання звітів, створення документів, презентація матеріалів, видача і прийом ясних і зрозумілих інструкцій);
- інженер і суспільство (розуміння соціальних і культурних аспектів, питань охорони здоров'я і безпеки людей, облік законодавчих обмежень і заходи відповідальності при веденні комплексною інженерною діяльності);
- етика (прихильність професійній етиці і відповідальності, а також нормам інженерної практики);
- екологія і стійкий розвиток (розуміння наслідків інженерних рішень в соціальному контексті і демонстрація знань для вирішення проблем стійкого розвитку);
- проектний менеджмент і фінанси (знання в області менеджменту і практики ведення бізнесу, у тому числі менеджменту ризиків і змін, розуміння пов'язаних з ними обмежень);
- навчання впродовж усього життя (усвідомлення необхідності і здатність до навчання впродовж усього життя).
2. Європейська мережа по акредитації інженерної освіти (European Network for Accreditation of Engineering Education, ENAEE):
- знання:  природничо-наукові і математичні знання, що лежать в основі інженерної діяльності в певній сфері; системні професіональні знання в цій області інженерних наук; міждисциплінарні знання в широкому контексті інженерної діяльності; глибокі принципіальні знання в певній сфері інженерної діяльності; знання про новітні досягнення у певній області техніки і технології;
- здатність ефективно функціонувати в якості члена групи, що складається з фахівців різного рівня в різних областях професійної діяльності, працювати в національних і міжнародних командах

Оцініть матеріал!
(0 голосів)