Навчально-науковий ресторанно-готельного бізнесу

Бакалаврська програма “ Галузеве машинобудування ”
Cпеціальність 133 “ Галузеве машинобудування ”

Кваліфікація
бакалавр з  галузевого машинобудування

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  повної загальної середньої освіти

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
Надати освіту в галузі знань "Механічна інженерія" з формуванням загальних та професійних компетентностей необхідних для працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до спеціалізації "Обладнання переробних та харчових виробництв" для подальшого навчання

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Гуманітарно-економічна підготовка, фундаментальна, загальноінженерна та професійна підготовка (15:15:34:36).

Тип програми
Загальна

Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості проектування та дослідження промислового устаткування, а також професійно-технічне обслуговування механічних систем.

Особливості
Наявність поглибленої підготовки із спеціальних розділів фізики.

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Професії, яким відповідає кваліфікація бакалавра галузевого машинобудування: технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки; фахівці в галузі харчової та переробної промисловості; технічні службовці; кваліфіковані робітники з інструментом; робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі.

Викладання та навчання
Лекції, практичні та лабораторні заняття, семінарські заняття, тренінги, переддипломна практика, самостійна робота (виконання розрахункових робіт, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти практик, курсових робіт,   дипломної роботи

Програмні компетентності 

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Аналіз та синтез. Здатність розв'язувати комплексні практичні задачі проектування, виробництва та експлуатації машин

2

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність використовувати знання відкритих людством законів природи в виробничій діяльності, виявляти фізичну сутність процесів, з якими має справу

3

Креативність. Здатність  генерувати ідеї, які дозволяють реалізовувати інноваційну діяльність у машинобудуванні

4

Професійне володіння комп’ютером та ІТ. Здатність здійснювати пошук інформації, виконувати розрахунки інженерних задач за допомогою відповідних прикладних програм, виконувати комп’ютерні операції щодо розробки нормативно-технічної документації на вироби машинобудування, яка містить тексти, формули, графіки, електронні таблиці тощо

5

Популяризаційні навички. Здатність доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї та власного досвіду в галузі професійної діяльності

6

Комунікативні навички. Здатність толерантно взаємодіяти в соціальному середовищі, співробітничати в трудовому колективі, уникати конфліктів і розв’язувати їх

7

Адаптивні навички. Здатність адаптуватися до нових економічних, соціальних, політичних і культурних умов при професійної діяльності

8

Навички самоконтролю. Здатність самокритично здійснювати контроль особисто виконаної роботи, знаходити та виправляти похибки

Фахові (subject specific competences)

1

Аналітичні навички. Складання аналітичних оглядів про можливі шляхи вирішення технічних проблем, що виникають при проектуванні машин, на підставі вивчення науково-технічної інформації та аналізу досвіду їх створення

2

Розрахункові навички. Виконання кінематичного та силового розрахунків, розрахунків на міцність, жорсткість і оцінювання стійкості

3

Навички конструкторської діяльності. Конструювання деталей і складових одиниць харчових та переробних машин і обладнання на основі ефективного поєднання передових проектувальних рішень

4

Навички проектування. Обрання раціональної технологічної схеми харчового й переробного виробництва та складання переліку функціональних та допоміжних машин для проектованої виробничої ділянки

5

Обчислювальні навички. Складання комп’ютерних моделей деталей машин і виробів машинобудування середньої складності. Моделювання та аналіз роботи механізмів машин за допомогою САПР

6

Навички оцінювання. Перевірка технічного стану та оцінка залишкового ресурсу технологічного устаткування за допомогою відповідних методів і засобів технічної діагностики

7

Експериментальні навички. Здатність виконувати експерименти незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані

8

Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті технічні та гуманітарні знання

Програмні результати навчання
Здатність продемонструвати знання і розуміння в гуманітарній підготовці (історія української державності та культури, філософія, ділова технічна українська мова, іноземна мова, політологія, історія інженерної діяльності), з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки.
Здатність продемонструвати поглибленні знання з основ машинобудування.
Володіння методами розробки нових принципів дії машин, способами реалізації цих принципів у конструкціях машин.
Уміння використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі проведення розрахунків конструктивно-технічних та технологічних параметрів машин.
Здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі випробування, відладці, експлуатації та оцінці функціонування машин.
Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з конструювання, експлуатації, ремонту, монтажу та виробництва обладнання, машин, технологічного забезпечення промислового виробництва для дослідження технічних явищ і процесів.
Здатність здійснювати розробку елементів конструкцій обладнання, розробку нескладних технологій, конструювання інструментів, проектування та виробництво машин, апаратів та устаткування, їх експлуатацію та ремонт.
Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в технічної галузі

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Історія української державності та культури 

5

залік

ОЗП2

Філософія

4

екзамен

ОЗП3

Вища математика

5

екзамен

ОЗП4

Хімія

5

екзамен

ОЗП5

Фізика

12

2 екзамени

ОЗП6

Іноземна мова 

10

2 екзамени

ОЗП7

Ділова українська мова

5

екзамен

ОЗП8

Інформатика та інформаційні технології

5

залік

ОЗП9

Економіка, організація та управління підприємством

5

екзамен

ОЗП10

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

5

залік

 

IІ. Цикл професійної підготовки

ОПП1

Навчальна практика (на комп’ютері)

3

залік

ОПП2

Теоретичні основи теплотехніки

5

екзамен

ОПП3

Опір матеріалів

5

екзамен

ОПП4

Теоретична механіка

5

екзамен

ОПП5

Деталі машин

5

екзамен, курсовий  проект

ОПП6

Теорія механізмів та машин

5

екзамен

ОПП7

Взаємодія, стандартизація і технічні вимірювання

5

екзамен

ОПП8

Процеси та апарати харчових виробництв

5

екзамен, курсовий  проект

ОПП9

Навчальна практика

3

залік

ОПП10

Основи кондиціювання повітря

5

залік

ОПП11

Механізація вантажно-розвантажувальних та складських робіт у галузі

5

екзамен, курсовий  проект

ОПП12

Технічнологічне обладнання харчових виробництв

10

2 екзамени, курсовий проект

ОПП13

Енергозбереження у галузі 

5

екзамен

ОПП14

Основи міцності машин та їх елементів

5

екзамен

ОПП15

Конструкторсько-технологічна практика

3

залік

ОПП16

Розрахунок та конструювання обладнання в галузі

10,5

2 екзамени

ОПП17

Автоматизація виробничих процесів

5

екзамен, курсовий  проект

ОПП18

Бакалаврська інженерно-технологічна практика

12

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

 

161,5

24 екзамен,                8 заліків,                   5 курсових проектів

Вибіркові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ВЗП1

Нарисна геометрія

6

залік

ВЗП2

Комп’ютерна графіка

ВЗП3

Господарське право

4

залік

ВЗП4

Трудове право

ВЗП5

Основи логістики в галузі

4

залік

ВЗП6

Основи логістики харчових виробництв

IІ. Цикл професійної підготовки

ВПП1

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

3

залік

ВПП2

Конструкційні матеріали та матеріалознавство

ВПП3

Монтаж, діагностика та ремонт обладнання харчових виробництв

4

залік

ВПП4

Монтаж, діагностика та ремонт обладнання в галузі

ВПП5

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

5

екзамен

ВПП6

Електротехніка та основи мікроелектроніки

ВПП7

Проектування деталей машин методами комп’ютерного моделювання

4

залік

ВПП8

Комп’ютерне проектування технологічного обладнання в галузі

ВПП9

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

4

екзамен

ВПП10

Основи гідравліки, гідро- та пневмоприводів

ВПП11

Основи технічної віброакустики обладнання галузі

4

залік

ВПП12

Основи технічної віброакустики обладнання харчових виробництв

ВПП13

Технологічні основи машинобудування

10

залік, екзамен

ВПП14

Основи міцності машин та їх елементів

ВПП15

Система автоматизованого проектування в галузі

5

залік

ВПП16

Система автоматизованого проектування в машинобудуванні

ВПП17

Перспективні процеси та обладнання харчових виробництв

5

залік

ВПП18

Тенденції розвитку машин та технічних систем в харчовій промисловості

Загальний обсяг вибіркових компонентів

62

4 екзамени,            10 заліків

Виконання та захист дипломної роботи

16,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

240

28 екзаменів,                19 заліків,                   5 курсових проектів

Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності)
1. Вашингтонська угода (Washington Accord, WA):
- знання інженерних наук (застосування знань математики, природних і фундаментальних інженерних наук, а також знань в області спеціалізації для концептуалізації інженерних моделей);
- аналіз інженерних задач (ідентифікація, постановка, дослідження і рішення комплексних інженерних задач з досягненням результату за рахунок використання математичних методів і методів інженерних наук);
- проектування і розробка інженерних рішень (проектування рішень комплексних інженерних завдань, розробка систем, компонентів або процесів, які задовольняють специфічним вимогам із відповідним обліком питань охорони здоров'я і безпеки людей, культурних, соціальних і екологічних аспектів);
- дослідження (проведення досліджень комплексних інженерних задач, включаючи постановку експерименту, аналіз і інтерпретацію даних, синтез інформації, необхідної для досягнення необхідного результату);
- використання сучасного інструментарію (створення, вибір й застосування відповідних технологій, ресурсів і інженерних методик, включаючи прогнозування і моделювання, для ведення комплексною інженерною діяльності в умовах певних обмежень);
- індивідуальна і командна робота (ефективне функціонування індивідуально і як члена або лідера команди);
- комунікація (ефективна комунікація в процесі комплексної інженерної діяльності з професійним колективом і суспільством в цілому, написання звітів, створення документів, презентація матеріалів, видача і прийом ясних і зрозумілих інструкцій);
- інженер і суспільство (розуміння соціальних і культурних аспектів, питань охорони здоров'я і безпеки людей, облік законодавчих обмежень і заходи відповідальності при веденні комплексною інженерною діяльності);
- етика (прихильність професійній етиці і відповідальності, а також нормам інженерної практики);
- екологія і стійкий розвиток (розуміння наслідків інженерних рішень в соціальному контексті і демонстрація знань для вирішення проблем стійкого розвитку);
- проектний менеджмент і фінанси (знання в області менеджменту і практики ведення бізнесу, у тому числі менеджменту ризиків і змін, розуміння пов'язаних з ними обмежень);
- навчання впродовж усього життя (усвідомлення необхідності і здатність до навчання впродовж усього життя).
2. Європейська мережа по акредитації інженерної освіти (European Network for Accreditation of Engineering Education, ENAEE):
- знання:  природничо-наукові і математичні знання, що лежать в основі інженерної діяльності в певній сфері; системні професіональні знання в цій області інженерних наук; міждисциплінарні знання в широкому контексті інженерної діяльності; глибокі принципіальні знання в певній сфері інженерної діяльності; знання про новітні досягнення у певній області техніки і технології;
- здатність ефективно функціонувати в якості члена групи, що складається з фахівців різного рівня в різних областях професійної діяльності, працювати в національних і міжнародних командах

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Детальніше в цій категорії: 142 Енергетичне машинобудування »