292 Міжнародні економічні відносини

Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Бакалаврська програма  “Міжнародні економічні відносини”
Cпеціальність 292 “Міжнародні економічні відносини”

Кваліфікація
бакалавр з міжнародних економічних відносин

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  повної загальної середньої освіти

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
надати освіту в сфері міжнародних економічних відносин з формуванням загальних та професійних компетентностей необхідних для працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певної спеціалізації у міжнародній економічній діяльності країн для подальшого навчання

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Гуманітарна підготовка, іноземна мова, економіка та менеджмент, професійна підготовка з міжнародних економічних відносин (15:10:25:50)

Тип програми
Загальна

Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості міжнародних економічних відносин

Особливості
Наявність поглибленої практичної підготовки із зовнішньоекономічної діяльності підприємств та міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу та ділового дипломатичного протоколу.

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників) та подальшого навчання
Фахівець з міжнародних економічних відносин має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: економіст; економічний радник; оглядач з економічних питань; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; аналітик міжнародної сфери; аташе; дипломатичний агент; референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ; фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою; експерт-консультант із суспільно-політичних питань; спеціаліст у міжнародних та інвестиційних відділах банків; спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності; спеціаліст у спільних та іноземних підприємствах; спеціаліста в іноземних представництвах підприємств України, всіх форм власності

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, тренінги, переддипломна практика, самостійна робота (підготовка есе, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти практик, курсових робіт,  дипломної роботи

Програмні компетентності  

Компетентності

Загальні (generic competences, transferableм skills)

1

Здатність породжувати нові ідеї (креативність). Здатність генерувати ідеї, які дозволяють реалізовувати інноваційні стратегії розвитку та підвищення конкурентоспроможності суб’єктів міжнародних економічних відносин

2

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність ефективно використати на практиці отриманні знання з дисциплін загальної та професійної підготовки

3

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. Здатність ставитися із повагою до національних та культурних традицій населення інших країн. Демонструвати прихильність та етичність до несхожості та інших культур через особисті лідерські якості та менеджерський стиль

4

Письмова й усна комунікація рідною та іноземною мовами. Правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями, а саме: неофіційного та офіційного

5

Коммунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися з колегами та представниками інших установ, працювати у мультикультурній команді, представляти інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну лексику та термінологію рідною мовою чи іноземною

6

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями. Здатність використовувати сучасне прикладне програмне забезпечення, комп’ютерну техніку у професійній діяльності

Фахові (subject specific competences)

1

Базові загальні знання. Володіти базовими загальними знаннями з міжнародних економічних відносин, що дозволяє розв’язувати прикладні і наукові завдання в цій області. Знання базових підходів, методологій інших дисциплін і здатність застосовувати їх в контексті міжнародної економічної діяльності

2

Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізувати стан та тренди трансформації світу, кон’юнктуру міжнародних товарних ринків та ринків послуг, геокономічні та геополітичні стратегії країн, визначати закономірності та тенденції їх розвитку, оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на позиції країн та їх суб’єктів господарювання на геоекономічній та геополітичній арені, наводити прогнозні оцінки

3

Навички оцінювання. Здатність оцінити стан та особливості розвитку суб’єктів міжнародних економічних відносин; оцінити конфліктогенний та еволюційно-прогресивний потенціал розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин

4

Математичні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення, математичні моделі та методи для проведення розрахунків щодо ефективності діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин, геоекономічної стратегії країни

5

Розв’язання проблем. Здатність швидко та ефективно розв’язувати широке коло проблеми, які виникають під час професійної діяльності, шляхом практичного використання комунікаційних навичок, спеціалізованих знань та сучасних технологій

6

Ерудиція. Здатність ефективно та доцільно застосувати широке коле знать з географії, економіки, менеджменту, гуманітарних дисциплін  в контексті міжнародної економічної діяльності. Ця здатність повинна ґрунтуватися на засвоєнні широкого кола теорій та тем програмних областей програми

Програмні результати навчання
Базові знання і розуміння історії міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу, міжнародних організацій, геополітики, які формують основи професійної підготовки.
Здатність продемонструвати знання і розуміння особливостей розвитку економік зарубіжних країн, міжнародної виробничої кооперації, міжнародних фінансів, управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, фундаментального аналізу, технічного аналізу, міжнародної економічної діяльності України, глобалізації економіки і міжнародного інноваційного процесу, міжнародної інтеграції, міжнародної транспортної системи, кон’юнктури світового ринку товарів та послуг, бізнес-планування у ЗЕД, що дозволяє здійснювати практичну діяльність в міжнародній економічній діяльності.
Здатність продемонструвати знання та розуміння основ політичної економії, мікро- та макроекономіки, статистики, бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, фінанси, гроші та кредит. Рівень знань цих дисциплін повинен бути базовим, тобто рівнем, необхідним для роботи в потенційні галузях/сферах працевлаштування фахівців з міжнародних економічних відносин.
Базові знання і розуміння специфіки міжнародних економічних відносин, міжнародної торгівлі, міжнародної інтеграції, міжнародного бізнесу, міжнародної кооперації виробництва з метою майбутньої спеціалізації і освоєння міждисциплінарних підходів.
Здатність продемонструвати знання і розуміння в гуманітарній підготовці (історія української державності та культури, філософія, соціологія та політологія, риторика, психологія, правові дисципліни), з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки.
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційнї технології, прикладне програмне забезпечення у професійній діяльності.
Продемонстрована вправність у володінні двома іноземними мовами, включаючи спеціальну термінологію для професійного спілкування з фахівцями та нефахівцями.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Історія української державності та культури 

5

залік

ОЗП2

Філософія

5

екзамен

ОЗП3

Політична економія

5

екзамен

ОЗП4

Вища математика

6

екзамен

ОЗП5

Інформатика та інформаційні технології

5

залік

ОЗП6

Іноземна мова 

35

4 екзамени,                           3 заліки

ОЗП7

Ділова українська мова

5

екзамен

ОЗП8

Соціологія та політологія

5

екзамен

ОЗП9

Макроекономіка

5

екзамен

ОЗП10

Мікроекономіка

5

екзамен

 

IІ. Цикл професійної підготовки

ОПП1

Статистика

5

екзамен

ОПП2

Міжнародні економічні відносини

10

2 екзамени,                           2 курсові роботи

ОПП3

Країнознавство

5

екзамен

ОПП4

Міжнародне економічне право

5

екзамен

ОПП5

Міжнародні організації

5

залік

ОПП6

Міжнародна інтеграція

5

залік

ОПП7

Кон'юнктура світового ринку товарів та послуг

5

залік, курсова робота

ОПП8

Міжнародна торгівля

5

екзамен, курсова робота

ОПП9

Міжнародна конкурентна політика

5

залік

ОПП10

Міжнародна кооперація

5

екзамен

ОПП11

Фундаментальний аналіз

6,5

екзамен

ОПП12

Технічний аналіз 

5

екзамен

ОПП13

Міжнародна економічна діяльність України 

5

екзамен, курсова робота

ОПП14

Практика переддипломна

5

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

 

163,5

21 екзамен,                10 заліків,                   5 курсових робіт

Вибіркові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ВЗП1

Риторика

5

залік

ВЗП2

Технологія презентацій

ВЗП3

Історія міжнародних відносин

5

залік

ВЗП4

Діловий дипломатичний протокол

ВЗП5

Друга іноземна мова

10

залік, екзамен

ВЗП6

Переклад

IІ. Цикл професійної підготовки

ВПП1

Міжнародна економічна безпека

5

екзамен

ВПП2

Менеджмент

ВПП3

Міжнародна інформація

5

екзамен

ВПП4

Глобальні проблеми сучасності

ВПП5

Основи дипломатії

5

залік

ВПП6

Політичні системи світу

ВПП7

Глобалізація економіки та міжнародний інноваційних процес

5

залік

ВПП8

Економіка підприємства

ВПП9

Міжнародні фінанси

5

екзамен

ВПП10

Маркетинг

ВПП11

Зовнішня політика України

5

залік

ВПП12

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

ВПП13

Міжнародний бізнес

5

залік

ВПП14

Транснаціональні корпорації

ВПП15

Європейська інтеграція

5

залік

ВПП16

Спільні європейські політики

Загальний обсяг вибіркових компонентів

60

4 екзамени,            8 заліків

Виконання та захист дипломної роботи

16,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

240

25 екзаменів,                18 заліків,                   5 курсових робіт

Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Детальніше в цій категорії: « 242 Туризм