Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Бакалаврська програма “Туризм”
Cпеціальність 242 “Туризм”

Кваліфікація
бакалавр з туризму

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  повної загальної середньої освіти

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
надати освіту в сфері туризмознавства з формуванням загальних та професійних компетентностей необхідних для працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певної спеціалізації у туристичній галузі для подальшого навчання

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Гуманітарна підготовка, іноземна мова, економіка та менеджмент, професійна підготовка з туризму (15:10:25:50)

Тип програми
Загальна

Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості організації туристичної діяльності та міжнародного туризму

Особливості
Наявність поглибленої практичної підготовки з організації туристичних подорожей, спеціалізованого туризму та діагностики діяльності туристичного підприємства.

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Фахівець з туризму   має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: фахівець з туристичного обслуговування, організатор подорожей (екскурсій), екскурсовод,  фахівець із організації дозвілля, фахівець із розвитку сільського туризму, фахівець із конференц-сервісу, фахівець із спеціалізованого обслуговування, інструктор спортивно-оздоровчого туризму (за видами туризму), фахівець із туристичної безпеки, інструктор-методист з туризму, інші технічні фахівці в галузі управління, інспектор з туризму

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра, можуть продовжувати навчання в магістратурі.

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, тренінги, переддипломна практика, самостійна робота (підготовка есе, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи).
Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти практик, курсових робіт, захист дипломної роботи.

Програмні компетентності  

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Здатність породжувати нові ідеї (креативність). Здатність  генерувати ідеї, які дозволяють реалізовувати інноваційні туристичні послуги

2

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність ефективно використати на практиці отриманні знання з дисциплін загальної та професійної підготовки

3

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. Здатність ставитися із повагою до національних та культурних традицій населення інших країн. Демонструвати прихильність та етичність до несхожості та інших культур через особисті лідерські якості та менеджерський стиль

4

Письмова й усна комунікація рідною та іноземною мовами. Правильно розмовляти та писати згідно з різними комунікаційними стилями, а саме: неофіційного та офіційного

5

Коммунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися з колегами та споживачами туристичних послуг, представляти інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну лексику та термінологію рідною мовою чи іноземною

6

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями. Здатність використовувати сучасне прикладне програмне забезпечення туристичної діяльності, комп’ютерну графіку та WEB дизайн у професійній діяльності

Фахові (subject specific competences)

1

Базові загальні знання. Володіти базовими загальними знаннями з туризму, що дозволяє розв’язувати прикладні і наукові завдання в цій області. Знання базових підходів, методологій інших дисциплін і здатність застосовувати їх в контексті туристичної діяльності

2

Глибокі знання та розуміння.  Здатність аналізувати кон’юнктуру туристичного ринку на всіх рівнях, визначати закономірності та тенденції його розвитку, оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на функціонування туристичного бізнесу, наводити прогнозні оцінки

3

Навички оцінювання. Здатність оцінити економічну діяльність, фінансово-економічний стан, ефективність управління ресурсами суб’єктів туристичного бізнесу; оцінити туристичну привабливість дестинації, її атрактивність для клієнтів; оцінити потенціал природно-рекреаційних ресурсів

4

Математичні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення, математичні моделі та методи для проведення розрахунків щодо ефективності виробничої діяльності, конкурентоспроможності, витрат туристичного підприємства, визначення оптимальної вартості турів

5

Розв’язання проблем. Здатність швидко та ефективно розв’язувати широке коло проблеми, які виникають під час професійної діяльності, шляхом  практичного використання комунікаційних навичок, спеціалізованих знань та сучасних технологій

6

Ерудиція. Здатність ефективно та доцільно застосувати широке коле знать з географії, економіки, менеджменту, гуманітарних дисциплін  в контексті туристичної діяльності. Ця здатність повинна ґрунтуватися на засвоєнні широкого кола теорій та тем програмних областей програми

Програмні результати навчання
Базові знання і розуміння географії туризму, музеєзнавства, туризмознавства, країнознавства, рекреаційної географії, які формують основи професійної підготовки.
Здатність продемонструвати знання і розуміння організації туристичної діяльності, а саме організації туристичних подорожей, екскурсійної діяльності, готельного та ресторанного господарства, анімаційної діяльності, ділового туризму та виставкової діяльності, туристичного обслуговування, туроперейтинга, логістики в туризмі, що дозволяє здійснювати практичну діяльність в туристичній галузі.
Здатність продемонструвати знання та розуміння основ макроекономіки, мікроекономіки, статистиці, бухгалтерського обліку, менеджменту, маркетингу, економіки підприємства, міжнародних економічних відносин. Рівень знань цих дисциплін повинен бути базовим, тобто рівнем, необхідним  для роботи в потенційні галузях/сферах працевлаштування фахівців з туризму.
Базові знання і розуміння специфіки міжнародного туризму, спеціалізованого туризм, спортивно-оздоровчого туризму, рекреаційного туризму, сільського туризму, екологічного (зеленого) туризму, промислового туризму з метою майбутньої спеціалізації і освоєння міждисциплінарних підходів.
Здатність продемонструвати знання і розуміння в гуманітарній підготовці (історія української державності та культури, філософія, соціологія, риторика, психологія, правові дисципліни), з метою системного формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної підготовки.
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційнї технології, прикладне програмне забезпечення туристичної діяльності у професійній діяльності.
Продемонстрована вправність у володінні двома іноземними мовами, включаючи спеціальну термінологію для професійного спілкування з фахівцями та нефахівцями.

Модулярізація   програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Виконання та захист дипломної роботи

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

Обовязкові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Історія української державності та культури 

5

залік

ОЗП2

Філософія

4

екзамен

ОЗП3

Політична економія

5

екзамен

ОЗП4

Вища математика

6

екзамен

ОЗП5

Макроекономіка та мікроекономіка

5

екзамен

ОЗП6

Іноземна мова 

18

2 екзамени,                           2 заліки

ОЗП7

Інформатика та інформаційні технології

4

залік

ОЗП8

Ділова українська мова

5

екзамен

ОЗП9

Соціологія та політологія

5

екзамен

ОЗП10

Друга іноземна мова

12

1 залік,1 екзамен                        

 

IІ. Цикл професійної підготовки

ОПП1

Статистика

5

екзамен

ОПП2

Географія  туризму

5

екзамен, курсова робота

ОПП3

Туризмознавство

5

екзамен

ОПП4

Організація туристичних подорожей

5

екзамен

ОПП5

Країнознавство

5

екзамен, курсова робота

ОПП6

Економіка підприємства

6

екзамен

ОПП7

Спеціалізований туризм

4

екзамен

ОПП8

Менеджмент

5

екзамен

ОПП9

Бухгалтерський облік

5

екзамен

ОПП10

Маркетинг

5

екзамен

ОПП11

Організація готельного та ресторанного господарства

6

залік

ОПП12

Практика із організації туристичної діяльності

3

залік

ОПП13

Організація екскурсійної діяльності

6

екзамен

ОПП14

Організація анімаційної діяльності 

4

екзамен

ОПП15

Міжнародний туризм

4

екзамен, курсова робота

ОПП16

Туроперейтинг

4

екзамен

 

управління бізнес-процесами в туризмі

5

екзамен

 

Практика переддипломна (виробнича)

12

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

163

23 екзамен,                7 заліків,                   3 курсових роботи

Вибіркові компоненти

I. Цикл загальної підготовки

ВЗП1

Риторика

5

залік

ВЗП2

Технологія презентацій

ВЗП3

Трудове право

4

залік

ВЗП4

Трансформаційна економіка

ВЗП5

Господарське право

4

залік

ВЗП6

Підприємницьке право

ВЗП7

Рекреаційні комплекси світу

6

залік

ВЗП8

Рекреологія

IІ. Цикл професійної підготовки

ВПП1

Спортивний туризм

5

залік

ВПП2

Івентивний туризм

ВПП3

Основи музеєзнавства

5

залік

ВПП4

Пам’яткознавство

ВПП5

Міжнародна економіка

5

екзамен

ВПП6

Міжнародне економічне право

ВПП7

Бізнес-проектування в туризмі

6

залік

ВПП8

Діловодство в туристичній діяльності

ВПП9

Ринок туристичних послуг

6

екзамен

ВПП10

Кон'юнктура ринку туринку туристичних послуг

ВПП11

Управління міжнародною конкурентоспроможністю туристичних підприємств

5

залік

ВПП12

Туристичний консалтинг

ВПП13

Курортна справа

5

залік

ВПП14

Курортний комплекс України

ВПП15

Організація ділового туризму та виставкової діяльності

4,5

залік

ВПП16

Індустрія корпоративних заходів

Загальний обсяг вибіркових компонентів

60,5

2 екзамени,            10 заліків

Виконання та захист дипломної роботи.

16,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

240

28 екзаменів,                18 заліків,                   3 курсових роботи

Оцініть матеріал!
(0 голосів)