Print this page

Admission Committee

26 March 2018, 4:37 pm
Published in To acting
Read 25650 times Last modified on Thursday, 28 November 2019 15:17

Приймальна комісія Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – Приймальна комісія) – робочий орган університету, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників.

Приймальна комісія ДонНУЕТ працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до:

 • законодавства України;

До складу Приймальної комісії входять:

 • Голова Приймальної комісії – ректор Університету;
 • заступник голови Приймальної комісії – перший проректор Університету;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • члени Приймальної комісії (директори інститутів, керівники структурних підрозділів);
 • представники органів студентського самоврядування.

У складі Приймальної комісії діють:

 • Комісія з організації вступу на ступінь бакалавра на основі ПЗСО;
 • Комісія з організації вступу на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста;
 • Комісія з організації вступу на ступінь магістра;
 • Апеляційна комісія;
 • Комісія з питань поновлення та переведення студентів;
 • Освітній центр "Донбас - Україна";
 • Консультаційні центри для вступників в містах Кривий Ріг, Краматорськ, Маріуполь.

Офіс приймальної комісії розташовано в ауд. 310 за адресою м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, буд. 16.

НОРМАТИВНА БАЗА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Усі питання, пов'язані з прийомом до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті університету, як правило, в день прийняття.

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Розклад роботи ПК

На час проведення вступної кампанії діє особливий порядок роботи Приймальної комісії ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського:

Період / Дати

Дні тижня

Робочий час

з 10.07.2019 р. по 30.08.2019 р.

понеділок – п’ятниця

9:00-17:00*

субота

9:00-13:00*

неділя

вихідний

16.07.2019 р.,

22.07.2019 р.,

26.07.2019 р.,

31.07.2019 р.

-

9:00-18:00*

* Примітка: 12:30-13:00 – обідня перерва.

У разі необхідності у період прийому документів та проведення конкурсного відбору Приймальна комісія може прийняти рішення про зміну порядку своєї роботи, яке буде оприлюднене на інформаційних стендах Приймальної комісії та на веб-сайті Університету.

Контакти Приймальної комісії

м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, б. 16, к. 310.

 

  +38 (068) 222 - 60 - 54
   
  +38 (099) 001 - 20 - 84

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Admission Committee of Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky (hereinafter – Admission Committee) – a working body of the University established under the first part of Article 38 of the Law of Ukraine "On Higher Education", which is formed for organization of applicants admission.

DonNUET Admission Committee operates in terms of democracy, transparency and openness according to:

The membership of Admission Committee includes:

 • head of Admission Committee – Rector of the University;
 • deputy head of Admission Committee – First Vice-rector of the University;
 • executive secretary of Admission Committee;
 • deputy executive secretary of Admission Committee;
 • authorized representative of Admissions Committee on the electronic applications receiving and processing;
 • members of Admissions Committee (directors of institutes, heads of structural units);
 • representatives of student self-governance.

The membership of Admission Committee is as follows:

 • Commission on the organization of admission to the Bachelor's degree programme on the basis of complete general secondary education;
 • Commission on the organization of admission to the bachelor's degree programme on the basis of the academic level of Junior Specialist;
 • Commission on the organization of admission to the Master's degree programme;
 • Appeal Commission;
 • Commission on the readmission and transfer of students;
 • Donbas-Ukraine Educational Center;
 • Consultation centers for applicants in the cities of Kryvyi Rih, Kramatorsk, Mariupol.

The admissions committee office is located in the room 310 at the address: Kryvyi Rih, Tramvaina str., 16

ADMISSION COMMITTEE POLICY FRAMEWORK

All issues related to admission to DonNUET named after Mykhailo Tugan-Baranovsky are decided by Admission Committee at its meetings. The decisions of Admission Committee are presented on the informational stands of Admission Committee and on the official website of the university, as a rule, on the day of adaption.

RECORDS OF PROCEEDINGS OF ADMISSION COMMITTEE

Admission Committee work schedule

The University admission committee is open all year round from 9.00 to 17.00, except for Saturday and Sunday,

from 12.30 to 13.30 – lunch-hour.

At the time of the admission campaign there is a special order of work:

Period / Date

Days of the week

Working hours

from 12.07.2018 to 30.08.2018

Monday – Friday

9.00-17.00*

Saturday

9.00-13.00*

Sunday

day off

20.07.2018,

25.07.2018,

26.07.2018,

06.08.2018.

-

9.00-18.00*

Note: 12.30-13.30 – lunch-hour.

Contacts:

Kryvyi Rih, Tramvaina street, 16, office 310.

  +38 (056) 409 - 77 - 90

  +38 (068) 222 - 60 - 54
  +38 (063) 046 - 22 - 47
  +38 (099) 001 - 20 - 84

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rate this item
(7 votes)