Науково-дослідна лабораторія «Формування валідативних компетентностей студентів вишів у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов»

Наукова лабораторія була створена у 2016 році на базі кафедри іноземних мов Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка дієвості технологій формування валідативних компетентностей студентів ЗВО у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні завдання:

 • на основі вивчення й аналізу фахової наукової літератури з’ясувати стан розроблення проблеми формування валідативних компетентностей студентів ЗВО;
 • визначити теоретико-методологічні засади формування валідативних компетентностей студентів у процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов;
 • конкретизувати зміст і структуру технологій формування валідативних компетентностей студентів ЗВО в процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов;
 • розробити науково-методичне та навчально-методичне забезпечення навчання іноземних мов у ЗВО на засадах інтеграції компетентнісного, ресурсного та комунікативного підходів;
 • підвищення якості підготовки фахівців;
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів.

 ostapenko foto 302x453

Науковий керівник
Остапенко С. А., к.п.н., доцент

ORCID: orcid.org/0000-0002-3915-4854

Телефон:

+38 (097) 523 - 29 - 60

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні напрями досліджень:

 • Теоретико-методологічні засади формування дидактичної компетентності студентів ЗВО.
 • Розвиток полікультурної компетенції студентів в умовах профільного навчання іноземної мови.
 • Дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів ЗВО у процесі самостійної навчальної діяльності
 • Технологій формування валідативних компетентностей студентів вишів в процесі самостійної навчальної діяльності з іноземних мов
 • Формування предметних компетентностей студентів у процесі самостійної навчальної діяльності.

Станом на 01.09.2019 р.:

 • виконується дослідження за держбюджетною тематикою 0119U101876 «Теоретико-методологічні засади формування компетентністно-орієнтованого дидактичного середовища в умовах ЗВО» (01.01.19–31.12.21);
 • завершено дослідження 0115U005056 «Розроблення науково-теоретичної та ресурсно-практичної бази навчання іноземних мов» (01.2015-12.2018);
 • захищено кандидатську дисертацію «Формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності у процесі вивчення гуманітарних дисциплін» (Бондаревська О. М., 2019 р.).

Рекомендації та пропозиції, викладені у дослідженнях в рамках діяльності лабораторії, впроваджено у навчальну діяльність:

Станом на 01.09.2019 р.:
- виконується дослідження за держбюджетною тематикою 0119U101876 «Теоретико-методологічні засади формування компетентністно-орієнтованого дидактичного середовища в умовах ЗВО» (01.01.19–31.12.21);
- завершено дослідження 0115U005056 «Розроблення науково-теоретичної та ресурсно-практичної бази навчання іноземних мов» (01.2015-12.2018);
- захищено кандидатську дисертацію «Формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності у процесі вивчення гуманітарних дисциплін» (Бондаревська О. М., 2019 р.).

Рекомендації та пропозиції, викладені у дослідженнях в рамках діяльності лабораторії, впроваджено у практичну діяльність.

Монографії:
1. Формування валідативних компетентностей студентів вишів у процесі здійснення навчальної діяльності з іноземних мов: монографія / С. Остапенко, Г. Удовіченко, І. Сіняговська, Д. Фурт, О. Герасимова; за ред. С. Остапенко, Г. Удовіченко / ДонНУЕТ. – Кривий Ріг : Видавництво «Діонат». – 2017. – 215 с.
2. Удовіченко Г. М. Визначення і моделювання структури змісту предметних компетентностей студентів філологічних спеціальностей // Компетентнісно орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога: колективна монографія / За заг. ред. О. В. Малихіна. – Київ : Видавництво ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – 880 с.
3. Сіняговська І. Ю. Формування когнітивної автономності студентів у процесі навчання іноземної мови на засадах компетентнісного підходу // Компетентнісно орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога: колективна монографія / За заг. ред. О. В. Малихіна. – Київ : Видавництво ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016. – 880 с.
4. Удовіченко Г. М. Узагальнювально-компаративний аналіз інваріантності структури професійної компетентності: психолого-дидактичний аспект / Г. М. Удовіченко // Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: теоретичні і практичні аспекти : монографія / за ред. проф. О. В. Малихіна. Частина 1. – Київ, 2017. - С. 401- 432
5. Сіняговська І. Ю. Концептуальні положення інтеграції змісту навчальної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей / І. Ю Сіняговська // Суб’єктивація процесу фахової підготовки майбутнього філолога: теоретичні і практичні аспекти : монографія / за ред. проф. О. В. Малихіна. Частина 1. – Київ, 2017. - С. 167 – 202
6. Теоретико-методологічні засади формування компетентнісно орієнтованого дидактичного середовища в умовах ЗВО: монографія / Г. Удовіченко, І. Сіняговська, О. Бондаревська, Д. Фурт; за ред. Г. Удовіченко, І. Сіняговської. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2019. 167 с.

Статті, що опубліковані у виданнях, які входять до наукових баз даних Scopus та Web of Science:
1. Udovichenko H., Ostapenko S. (2016) Modern approach to students’ didactic competence formation. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society / EUROPEJSKIE STUDIA HUMANISTYCZNE: Państwo i Społeczeństwo, Issue III – рр. 155-163
2. Покулевська А. (2018) Skype як засіб підвищення ефективності навчання іноземних мов: практичний аспект. Information Technologies and Learning Tools. Vol 68. No 6 (2018), pp. 155-165
3. Бондаревська О., Малихін О. (2018) Застосування інформаційно-комукаційних технологій у процесі формування гуманітарної компетентності студентів засобами навчання англійської мови. Information Technologies and Learning Tools. Vol 68. No 6 (2018), pp. 100-111
4. Hannah Udovichenko, Svitlana Ostapenko (2019) Peculiarities of Philology Students’ Subject-matter Competences Formation Technology Adoption while Humanitarian Disciplines Studying. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 24th-25th, 2019 Volume I, рр. 544-559

В рамках роботи науково-дослідної лабораторії в 2016 р. було опубліковано 10 наукових статей та 12 тез доповідей на конференціях різного рівня, видано 1 навчальний посібник та 18 методичних рекомендацій.