УДК 330.3+005(082)
ББК 65.05 я 431
Е 45

Колектив авторів

Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 трав. 2016 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016. — 157 с.

 

До збірника увійшли наукові доповіді викладачів та молодих вчених українських та закордонних ВНЗ, які відображають результати наукових досліджень з питань економіки і управління. Збірник призначений для викладачів, аспірантів, слухачів магістратури, представників науково-дослідних і проектних організацій, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, практиків та спеціалістів підприємств різних галузей економіки.

 

Редакційна колегія:

Каминський П.Д. - к.е.н., доцент, директор ННІОФ

Бочарова Ю.Г. - к.е.н., доцент, директор ННІЕП

Булгакова О.В. - к.е.н., доцент, директор ННІМ

Проданова Л.В. - д.е.н., професор, зав. кафедри економічної теорії

Лохман Н.В. - к.е.н., доцент кафедри підприємництва і торгівлі

 

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

  pdf Матеріали конференції. (2.08 MB)

ББК 32.973.202:73:619(4 Укр)

УДК [001.83:004.773.7(100)]:[808.53-029: (1/3+7/9) (477)]

М58

ISBN 978-617-7250-96-7

 

Організаційний комітет:

Голова оргкомітету:

Чернега О.Б. – в.о. ректора Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, докт. екон. наук, професор

Співголова оргкомітету:

Маловичко С.В. – перший проректорДонецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, докт. екон. наук, доцент

Вчений секретар оргкомітету:

Романуха О.М. –доцент кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, канд. іст. наук, доцент

Члени оргкомітету:

Шапран Д.П. – завідувач кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, канд. філол. наук, доцент

Ревуцька С.К. – доцент кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, канд. філол. наук, доцент

Дейнека В.М. – викл. кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, канд. філол. наук

Мацнєва Є.А. – викл. кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 28 квітня 2017 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – 316 с.

До збірника ввійшли тези доповідей з актуальних наукових проблем історії, права, філології, економіки, філософії.

Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів усіх спеціальностей.

  pdf Матеріали конференції. (3.48 MB)

Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 січня 2016 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2016. – 214 с.

Редакційна колегія: д.е.н., доцент Проданова Л.В.; к.е.н., доцент
Маловичко С.В.; к.е.н., доцент Булгакова О.В.; к.е.н., доцент Бочарова Ю.Г.; к.е.н., доцент Лохман Н.В.; к.держ.упр., доцент Кулінська А.В.

У збірнику матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади маркетингу і менеджменту в системі національних і світових економічних інтересів.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку концепції управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації, особливостей маркетингу в умовах світового економічного розвитку, теоретичних і прикладних основ фінансового менеджменту, нових перспектив сучасного менеджменту в нестабільному зовнішньому середовищі, становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту та становлення і розвитку сучасної концепції глобального менеджменту.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами реалізації національних та світових економічних інтересів.

  pdf Матеріали конференції. (3.22 MB)

УДК 330.3
ББК 65.290-2
Б 56

Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси [Текст]: матер. VI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 червня 2016 р. м. Кривий Ріг / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. - 70 с.

Видається з 2009 р.

Організаційний комітет:

Голова оргкомітету:
Самосьонок Л.М. – канд. екон. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Заступник:
Бочарова Ю.Г. – канд. екон. наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки та підприємництва Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського

Вчений секретар оргкомітету:
Горіна Г.О. - канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та туризму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського

Члени оргкомітету:

  • Бавико О.Є. д.е.н., професор, зав. кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Проданова Л.В. - д.е.н., доцент, зав. кафедри економічної теорії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Лохман Н.В. - к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Наукові праці друкуються в авторській редакції. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

До збірника увійшли тези доповідей науковців, молодих вчених, аспірантів та здобувачів українських та закордонних вузів, які відображають результати  наукових досліджень з актуальних питань розвитку національного та міжнародного бізнесу.

  pdf Матеріали конференції. (2.19 MB)

ББК 67.404+87.6+88.5

Колектив авторів

«Гендерне підґрунтя сучасних конфліктів». Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської панельної дискусії (24 листопада 2016р.) Відп. ред. К.В. Ніколенко. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – 98 с.

Збірник призначений для наукових, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, а також для аспірантів, студентів, громадських активістів, які працюють у сфері забезпечення гендерних прав.

  pdf Матеріали конференції. (1.06 MB)

УДК 005.1(005.21+001.895)(043.2)

Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського, 2017. – 560 с.

Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, аспірантів, студентів, практичних працівників і широкий читальний зал.

  pdf Матеріали конференції. (6.49 MB)

УДК  330.3+005(082)
 Е 40 

Колектив авторів

Е 40  Економіка і управління в умовах глобалізації :  матеріали VІ міжнар.  наук. - практ інтернет-конф., 25 трав. 2017 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. -  Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017.   -  386 с.

До збірника увійшли наукові доповіді науковців українських та закордонних вузів, представників науково-дослідних і проектних організацій, аспірантів, слухачів магістратури, студентів, практиків  та спеціалістів підприємств  різних галузей економіки, які відображають результати  наукових досліджень з питань економіки і управління.

Редакційна колегія:

Чернега О.Б. – д. е.н., професор, ректор (голова оргкомітету);

Маловичко С.В. - д.е.н., доцент, перший проректор (заступник голови оргкомітету);

Камінський П.Д. - к.е.н., доцент, директор ННІОФ;

Зиза О.О. -   к.е.н., доцент, в.о. директора ННІЕП;

Булгакова О.В. - к.е.н., доцент, директор ННІМ;

Бавико О.Є.   -     д.е.н., доцент, зав. кафедри підприємництва і торгівлі;

Лохман Н.В. – канд. екон. наук, доцент кафедри підприємництва і торгівлі.

Адреса редакційної колегії збірника:
м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16

Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

  pdf Матеріали конференції (3.49 MB)