Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки 2017

УДК 657+657.6+336.22 +33

Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (25 травня 2017 року) – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. –512с.

Організатори конференції та редакційна колегія:
Каминський П.Д.-к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту;
Шепелюк В.А. -к.е.н., ст. викладач кафедри обліку і аудиту;
Шевченко Л.Я. -к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту;
Штик Ю.В.-к.е.н., доцент кафедри кафедри обліку і аудиту;
Шендрегоренко М.Т.-к.е.н., доц., доцент кафедри обліку і аудиту;
Роєва О.С.-асистент кафедри обліку і аудиту.

У збірнику містяться матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки» (25 травня 2017 року). У збірнику тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції розгладається стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Значна увага приділена реформуванню фінансово-економічної системи в умовах європейської інтеграції; сучасному стану та напрямкам удосконалення обліку і звітності суб’єктів господарювання; аналізу і контролю у системі управління підприємством; розвитку системи оподаткування в умовах євроінтеграції; інформаційним технологіям в обліку, аналізі і аудиті.

За додержання норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, посилань на джерела, імена та назви несе відповідальність автор матеріалів. Матеріали друкуються мовою оригіналу та подаються в авторській редакції.