072 Фінанси, банківська справа та страхування

<!doctype html>

Документ без названия

 

 

Навчально-науковий управління та адміністрування
                   
Магістерська програма “Фінанси, банківська справа та страхування”
Cпеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Кваліфікація
магістр з фінансів, банківської справи та страхування

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
1,5 роки

Рівень
магістр (другий цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  ступеня бакалавра

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
надати освіту в сфері фінансів, банківської справи та страхування з формуванням загальних та професійних компетентностей необхідних для працевлаштування, підготувати висококваліфікованих фахівців із особливим інтересом до певної спеціалізації у професійній галузі для подальшого навчання

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Дисципліни професійної та загальної наукової підготовки (92:8)
Тип програми
Загальна

Орієнтація програми
Академічна програма з професійною орієнтацією на багатопрофільну практичну підготовку фахівців з фінансів, банківської справи та страхування у всіх сферах національної економіки і державного управління

Особливості
Освітньо-наукова програма передбачає глибоку практичну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Виконується в активному дослідницькому середовищі.

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» – це фахівці з ґрунтовною гуманітарною та фундаментальною теоретичною підготовкою в галузі фінансів, банківської справи та страхування, високим загальним рівнем освіти та культури, особи, які мають належний науковий потенціал для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності, володіють умінням самостійно продовжувати навчання за освітньою програмою магістра.
Магістр з фінансів, банківської справи та страхування на первинних посадах самостійно виконує переважно дослідницькі, діагностичні завдання, розробляє алгоритми, проводить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує, обробляє первинну інформацію для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, здійснює викладацьку діяльність.
Магістр з фінансів, банківської справи і страхування спроможний виконувати професійні роботи й обіймати посади, відповідно до основних видів діяльності: керівники підприємств, установ та організацій - заступник директора відділення, заступник директора філіалу, директор відділення, директор філіалу, директор підприємства; керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів - заступник директора з економіки, начальник лабораторії економічних досліджень, начальник планово-економічного відділу, начальник контрольно-ревізійного відділу, начальник фінансового відділу; керівники підрозділів кадрів і трудових відносин - начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху, начальник відділу організації праці та заробітної плати; керівники підрозділів маркетингу - заступник комерційного директора, директор комерційний, заступник начальника комерційного відділу, начальник комерційного відділу; викладачі університетів та вищих навчальних закладів - асистент; викладачі середніх навчальних закладів - викладач професійного навчально-виховного закладу; фахівець в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації - експерт із зовнішньоекономічних питань, консультант з ефективності підприємництва, спеціаліст з ефективності підприємництва; професіонали в галузі економіки - науковий співробітник, економіст з фінансової роботи, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, економічний радник; дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій - брокер (посередник) з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, маклер біржовий; страхові агенти, агент комерційний, агент торговий, оцінювач, інспектор кредитний, торговельний брокер, інспектор митний, інспектори податкової служби - ревізор-інспектор, податковий інспектор, головний державний податковий інспектор; інші державні інспектори - інспектор цін, інспектор з експорту.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі.

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, тренінги, майстер-класи з запрошенням керівників підприємств, банківських установ, страхових компаній, переддипломна практика, самостійна робота (підготовка есе, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи).

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти  курсових робіт, звіту з  переддипломної  практики, атестаційний екзамен, захист дипломної роботи.

Програмні компетентності  

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Здатність породжувати нові ідеї (креативність). Здатність генерувати ідеї, які дозволяють реалізовувати затребувані конкурентоспроможні інноваційні послуги у сфері фінансів, банківської справи і страхування

2

Ерудиція. Здатність ефективно та доцільно застосувати широке коле знань із фінансів, банківської справи і страхування у професійній діяльності

3

Етичні установки. Здатність дотримання морально-етичних принципів професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи і страхування

4

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями. Здатність використовувати сучасне прикладне професійне програмне забезпечення у сфері фінансів, банківської справи і страхування

5

Культура усного професійного мовлення. Здатність оволодіти нормами мовного етикету та правилами мовленнєвої поведінки співрозмовників під час проведення телефонної розмови, перемовин, дискусій, публічних виступів, що пов’язано з професійною діяльністю у сфері фінансів, банківської справи і страхування

6

Гнучкість мислення. Здатність оперативно реагувати на проблеми у сфері фінансів, банківської справи і страхування з урахуванням ризиків зміни внутрішнього і зовнішнього середовища

Фахові (subject specific competences)

1

Глибокі знання та розуміння. Знання сутності і концептуальних основ діяльності у сфері фінансів, банківської справи і страхування, розуміння сучасних проблем їх розвитку

2

Дослідницькі навички. Здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області фінансів, банківської справи та страхування, вибирати належні напрями і відповідні методи для вирішення проблем з урахуванням  наявних ресурсів

3

Викладацькі навички. Здатність ефективно застосовувати основні педагогічні концепції при викладанні дисциплін спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування».

5

Розв’язання проблем. Здатність швидко та ефективно розв’язувати широке коло проблеми, які виникають під час професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи і страхування, шляхом практичного використання комунікаційних навичок, спеціалізованих знань та сучасних технологій

6

Підвищення кваліфікації. Здатність підтримувати актуальний рівень знань і компетенцій, здійснюючи моніторинг змін у нормативно-правовій базі,  у науковій періодиці тощо

Програмні результати навчання  
Глибокі знання та розуміння основ організації бюджетного процесу в державі, управління бюджетними потоками і бюджетними відносинами, методів ефективного управління банківською та страховою діяльністю, практики управління фінансами підприємств, банків та страхових компаній, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, що формують систему професійних поглядів фахівця з приводу функціонування фінансово-економічного механізму макро- та мікросередовища.
Знання сутності функцій та принципів організації податкового менеджменту, методики виконання податкового аналізу податкових платежів, механізму застосування методів контролю за сплатою податкових платежів та основ податкового регулювання.
Уявлення та розуміння фінансово-економічних відносин, що виникають у процесі фінансової санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.
Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах управління фінансами підприємств, банків, страхових компаній тощо.
Уявлення про теоретичні засади визначення персоналу, кадрів підприємства, процесу підготовки та перепідготовки кадрів, класифікацію фінансових служб та їхніх кадрів за професійно-кваліфікаційними ознаками, зміст та типові причини виникнення конфліктних ситуацій у фінансових службах, визначення можливих шляхів подолання конфліктів.
Володіння методологічними прийомами наукових досліджень, вміння застосовувати прикладні методики аналізу фінансових процесів, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу.
Уміння доцільно застосовувати програмне забезпечення та інформаційні технології в науково-фінансовій роботі.
Навички письмової та усної презентації результатів власної роботи, наукового та практичного матеріалу. 
Розуміння наукових статей в обраній спеціалізації з фінансів, банківської справи, страхування, здатність відслідковування найновіших досягнень в цій спеціалізації.
Здатність знайти відповідні наукові джерела, які мають відношення до вирішення проблем фінансів, банківської справи, страхування в обраній спеціалізації.
Володіння достатніми знаннями різних теорій в області комунікацій, що дозволяє критично аналізувати літературу в області фінансів, банківської справи, страхування.
Володіння знаннями різних педагогічних теорій, що надасть можливість проводити викладацьку діяльність із дисциплін спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування».
Уміння використовувати науковий аналіз та інструментарій вирішення задач для реалізації конкретних навчальних програм із дисциплін спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування».
Розуміння різних інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем у сфері фінансів, банківської справи, страхування.
Здатність навчати, контролювати та оцінювати професійну практику у сфері фінансів, банківської справи молодших колег.
Здатність знайти відповідні наукові джерела, робити огляд інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси.
Глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення задач можуть бути використані для конкретних навчальних програм та поза їх межами.
Здатність підготувати та успішно захистити магістерську роботу на основі індивідуальних досліджень.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Атестаційний екзамен  (бюджетний менеджмент, податковий менеджмент, фінансовий менеджмент, фінанси корпорацій). Виконання та захист дипломної роботи.

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

Цикл професійної підготовки

ОПП1

Фінансовий менеджмент

6

екзамен

ОПП2

Ринок фінансових послуг

6

екзамен

ОПП3

Страховий менеджмент

6

залік

ОПП4

Бюджетний менеджмент

6

екзамен

ОПП5

Фінанси корпорацій

6

екзамен

ОПП6

Фінансовий менеджмент у банку

6

екзамен

ОПП7

Переддипломна  виробнича практика

9

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

45

5 екзаменів,         2 заліки               

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

6

екзамен

ВПП2

Наукова українська мова

ВПП3

Проектне фінансування

6

екзамен

ВПП4

Управління проектами

ВПП5

Фінансова санація та банкрутство підприємства

6

залік

ВПП6

Фінансовий ризик менеджмент

ВПП7

Методологія наукових досліджень

6

залік

ВПП8

Дью-ділідженс

Загальний обсяг вибіркових компонентів

24

2 екзамени,               2 заліки

Атестація

Атестаційний екзамен (Фінансовий менеджмент, Страховий менеджмент, Фінансовий менеджмент у банку, Фінанси корпорацій)

1,5

екзамен

Виконання та захист дипломної роботи

19,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

90

9 екзаменів,                4 заліки