133 Галузеве машинобудування

Навчально-науковий ресторанно-готельного бізнесу

Магістерська програма “ Галузеве машинобудування ”
Cпеціальність 133 “ Галузеве машинобудування ”

Кваліфікація
магістр з галузевого машинобудування

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
1,5 роки

Рівень
магістр (другий цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  ступеня бакалавра

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
Надати глибокі наукові, спеціалізовані знання з галузевого машинобудування із акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження в предметній області, розвитком компетентностей, необхідних для викладання, дослідницької діяльності, поширення інформації та роботи з обладнанням переробних і харчових виробництв

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Організаційно-педагогічна підготовка (13%), наукова (59%) та професійна підготовка (28%)

Тип програми
Спеціальна

Орієнтація програми
Освітньо-наукова програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості обладнання переробних і харчових виробництв.

Особливості
Програма розвиває перспективи практичної підготовки фахівців у дослідницькому супроводі інноваційних проектно-конструкторських та проектно-технологічних розробок, здатність визначати технічний рівень та якість об’єктів проектно-конструкторських та проектно-технологічних розробок.

 

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Магістр з галузевого машинобудування має високий рівень науково-практичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати посади: технічного фахівця в галузі прикладних наук та техніки; фахівця в галузі харчової та переробної промисловості; інженера-механіка, інженера-дослідника (без вимог до стажу роботи), інженера-конструктора, інженера-технолога, начальника підрозділу, молодшого наукового співробітника, викладача, асистента.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі.

Викладання та навчання
Лекції, практичні та лабораторні заняття, семінарські заняття,  переддипломна практика, самостійна робота (виконання розрахункових робіт, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи), консультації із викладачами

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти практик, курсових робіт, комплексний екзамен, захист дипломної роботи

Програмні компетентності  

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Соціально-особистісні. Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принцип біоетики); розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; здатність учитися; здатність до критики та самокритики; креативність, здатність до системного мислення; адаптивність і комунікабельність; турбота про якість виконуваної роботи; толерантність; екологічна грамотність

2

Загальнонаукові. Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін

3

Інструментальні. Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; знання іншої мови (мов); навички роботи з комп’ютером; навички управління інформацією; дослідницькі навички

Фахові (subject specific competences)

1

Загально-професійні. Базові уявлення про різноманітність обладнання харчової та переробної промисловості та його обслуговування; володіння методами опису, ідентифікації, класифікації в межах УДК і МПК; сучасні уявлення про принципи структурної й функціональної організації механіко-технологічних систем; здатність застосовувати основні методи структурного аналізу технологічних машин; здатність застосовувати основні методи кінематичного і динамічного аналізу технологічних машин; здатність виконувати синтез цільових механізмів технологічних машин галузі; здатність розробляти пристрої для експериментального дослідження механізмів і машин галузі; здатність застосовувати сучасні експериментальні методи дослідження машин галузі; здатність застосовувати обчислювальний експеримент при дослідження робочих процесів і машин галузі; базові уявлення про застосування механотроніки для автоматизації машин і механіко-технологічних систем; сучасні уявлення про застосування контролерів що програмуються; знання й застосування на практиці обладнання для тензометрії переміщень, швидкостей та прискорень ланок механізмів технологічних машин галузі; сучасні уявлення про числове програмне управління машинами галузі і верстатами машинобудування; знання основ стандартизації, стандартів дослідницьких робіт і законодавства України в галузі галузевого машинобудування здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; уміння вести дискусію й викладати дисципліни за спеціальністю для підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів галузевого машинобудування

2

Спеціалізовано-професійні. Здатність використовувати професійно-профільовані знання для метричного синтезу при проектуванні нових машин і вдосконаленні існуючих; здатність використовувати професійно-профільовані знання для визначення фізико-механічних властивостей матеріалів і напівфабрикатів, які обробляються на машинах і в апаратах харчової та переробної промисловості; здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі структурного аналізу механізмів і машин; здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі кінематичного аналізу механізмів і машин; здатність використовувати профільовані знання в галузі динамічного аналізу механізмів і машин; здатність використовувати професійно-профільовані знання для структурного синтезу механізмів і машин; здатність використовувати професійно-профільовані знання для динамічного синтезу механізмів і машин

 

Програмні результати навчання
Здатність здійснювати дослідницький супровід інноваційних проектно-конструкторських та проектно-технологічних розробок.
Здатність визначати технічний рівень та якість об’єктів проектно-конструкторських та проектно-технологічних розробок.
Здатність розробляти документацію та рекомендації для реалізації досліджень та проектів.
Здатність розробляти дослідницьке обладнання для реалізації інноваційних проектів.
Здатність проводити організацію підготовки виробництва та впровадження у виробництво нових технологічних процесів.
Здатність організувати випробування та введення в експлуатацію інструмента та обладнання.
Здатність продемонструвати організацію особистої діяльності та відносин у колективі.
Здатність організувати роботу в колективі.
Знання та вміння впорядковувати документацію.
Здатність виконувати математичні дослідження та розрахунки параметрів.
Здатність визначати експлуатаційну придатність технологічного обладнання галузі та виконувати дослідницький супровід експлуатації та процесів його роботи.
Здатність здійснювати науково-технічні дослідження виробів підприємств, зокрема, технологічного обладнання галузі різного призначення.
Здатність здійснювати навчальну та навчально-методичну діяльність

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів

Форми атестації
Атестаційний  екзамен за фахом. Дисципліни: "Методологія створення прогресивного механічного обладнання", "Методологія створення прогресивного теплового обладнання", "Методологія створення прогресивного холодильного обладнання",  "Розрахунок та конструювання апаратів галузі". Виконання та захист дипломної роботи

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

Цикл професійної підготовки

ОПП1

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

6

залік

ОПП2

Методологія створення прогресивного холодильного обладнання

6

екзамен

ОПП3

Методологія створення прогресивного теплового обладнання

6

екзамен

ОПП4

Методологія створення прогресивного механічного обладнання

6

екзамен

ОПП5

Система автоматичного проектування технологічного обладнання харчових виробництв

6

екзамен

ОПП6

Розрахунок та конструювання апаратів в галузі

6

екзамен            

ОПП7

Переддипломна  виробнича практика

9

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

45

5 екзаменів,         2 заліки,                 

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Організація підприємств в галузі

6

залік

ВПП2

Організація машинобудівних підприємств

ВПП3

Моделювання робочих процесів технологічного обладнання

6

залік

ВПП4

Сучасні методи дослідження робочих процесів технологічного обладнання

ВПП5

Іноземна мова (поглиблений курс)

6

залік

ВПП6

Іноземна мова (за фахом)

ВПП7

Моніторинг параметрів  технологічного обладнання

6

екзамен

ВПП8

Основи проектування та експлуатації малої холодильної техніки

Загальний обсяг вибіркових компонентів

24

1 екзамен,           3 заліки

Атестація

Атестаційний екзамен (Методологія створення прогресивного механічного обладнання, Методологія створення прогресивного холодильного обладнання, Методологія створення прогресивного теплового обладнання)

1,5

екзамен

Виконання та захист дипломної роботи

19,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

90

8 екзаменів,                5 заліків