Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Магістерська програма “Туризм”
Cпеціальність 242 “Туризм”

Кваліфікація
магістр з туризму

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
1,5 роки

Рівень
магістр (другий цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  ступеня бакалавра

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
надати студентам глибокі наукові, спеціалізовані знання з туризмознавства з акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження в предметній області, розвитком компетентностей, необхідних для викладання, дослідницької діяльності, комунікації, поширення інформації та менеджменту проектами

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Іноземна мова, право, наукова підготовка з туризмознавства (7:12:71)

Тип програми
Спеціальна

 

Орієнтація програми
Освітньо-наукова програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості міжнародної туристичної діяльності

Особливості
Наявність переддипломної практики, поглиблене вивчення іноземної мови

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Магістр з туризму   має високий рівень науково-практичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: науковий співробітник, науковий співробітник-консультант, туризмознавець, екскурсознавець, викладач вищого навчального закладу, фахівець з туристичного обслуговування, організатор подорожей (екскурсій), екскурсовод,  фахівець із організації дозвілля, фахівець із розвитку сільського туризму, фахівець із конференц-сервісу, фахівець із спеціалізованого обслуговування, інструктор спортивно-оздоровчого туризму (за видами туризму), фахівець із туристичної безпеки, інструктор-методист з туризму, інші технічні фахівці в галузі управління, інспектор з туризму.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, тренінги, переддипломна практика, самостійна робота (підготовка есе, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти практик, курсових робіт, атестаційний екзамен, захист дипломної роботи

Програмні компетентності  


Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Популяризаційні навички. Здатність провести усну презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у туризмології та екскурсології для загальної публіки (не фахівців)

2

Креативність. Потенціал креативності у генерування ідей та досягненні наукових цілей

3

Етичні зобов’язання. Демонструвати прихильність до етичних зобов’язань, етики поведінки в наукових дослідженнях, інтелектуальну чесність

4

Здатності аналізу даних. Компетентність аналізувати дані проведених досліджень, які можуть вимагати застосування прикладного програмного забезпечення туристичної діяльності

5

Критичність та самокритичність. Здатність думати науковими термінами,   формулювати
задачу, для її вирішення та досягнення обґрунтованого висновку збирати дані, використовувати потрібну інформацію та методологію

Фахові (subject specific competences)

1

Глибокі знання та розуміння. Здатність виявити діалектику зв’язків між теорією та практикою туристської діяльності

2

Дослідницькі навички. Здатність формулювати та обґрунтовувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові концептуальні засади теорії туризму, моделі туристичного обслуговування, систематизувати наукові підходи до розуміння феномену туризму, інтерпретувати зміст туризмологічних концепцій, з’ясувати генезу та еволюцію туризмологічного знання

3

Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими викладацькі навички використовуються на практиці, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції

4

Розвинуті комунікаційні навички. Здатність розуміти шляхи практичного використання комунікаційних навичок, ефективно застосовуючи комунікаційні концепції

5

Застосування спеціальних знань. Здатність ефективно використати на практиці різні теорії туризмознавства

6

Уміння учитися. Здатність сприймати новоздобуті знання в області туризму та інтегрувати їх із уже наявними. Здатність впорядковувати, узагальнювати та концептуалізувати багатоманітний матеріал спостережень щодо туризму як явища суспільного життя. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій області туризмології, яка лежить поза межами вибраної спеціалізації

Програмні результати навчання
Глибокі знання та розуміння туризмології, екскурсології, методології туристичного супроводу, які формують організовану система упорядкованих теорій функціонування туризму.
Здатність продемонструвати знання і розуміння специфіки управління якістю туристичних послуг, програмного туроперейтингу, інноваційних технологій в туризмі, рекреаційні системи та технології в туризмі, що дозволить забезпечити сучасний рівень практичної підготовки випускників до професійної діяльність в туристичній галузі.
Широке уявлення та розуміння різних теорій в області міжнародного менеджменту та ділового адміністрування, що надасть можливість їх працевлаштування у міжнародному середовищі, у великій інтернаціональній групі, здатність ставитися із повагою до національних та культурних особливостей ведення бізнесу, способів роботи інших членів групи.
Здатність використовувати знання та розуміння міжнародного та трудового права з метою дотримання правової основи туристичного бізнесу в різних країнах світу.
Здатність знайти відповідні наукові джерела, робити огляд інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси.
Глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення задач можуть бути використані для конкретних навчальних програм та поза їх межами.
Здатність підготувати та успішно захистити магістерську роботу на основі індивідуальних досліджень.

Модулярізація   програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Атестаційний  екзамен з дисциплін: "Туризмологія", "Екскурсологія", "Програмний туроперейтинг". Виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

Цикл професійної підготовки

ОПП1

Сталий розвиток

6

екзамен

ОПП2

Міжнародне право

6

екзамен

ОПП3

Туризмологія

6

екзамен

ОПП4

Екскурсологія

6

екзамен

ОПП5

Управління якістю туристичних послуг

6

екзамен

ОПП6

Програмний туроперейтинг в міжнародному бізнесі

6

екзамен,                  курсова робота

ОПП7

Переддипломна  виробнича практика

9

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

45

6 екзаменів,         1 залік,                  1 курсова робота                

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Наукова українська мова

6

залік

ВПП2

Копірайтинг

ВПП3

Інноваційні технології в туризмі

6

залік

ВПП4

Івентивний та конвенційний туризм

ВПП5

Іноземна мова (Поглиблений курс)

6

залік

ВПП6

Бізнес-переклад (Поглиблений курс)

ВПП7

Міжнародна туристична логістика

6

залік

ВПП8

Конфліктологія

Загальний обсяг вибіркових компонентів

24

4 заліки

Атестація

Атестаційний екзамен (Туризмологія,  Екскурсологія, Програмний туроперейтинг в міжнародному бізнесі)

1,5

екзамен

Виконання та захист дипломної роботи

19,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

90

8 екзаменів,                5 заліків,               1 курсова робота