076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність «Товарознавство та експертиза в митній справі»

<!doctype html>

Документ без названия

 

 

Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Магістерська програма  “Товарознавство та експертиза в митній справі”
Cпеціальність 076  “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ”

Кваліфікація
магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
1,5 роки

Рівень
магістр (другий цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  ступеня бакалавра

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
підготовка магістрів в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з формуванням у них загальних і предметно-спеціальних компетентностей, необхідних для здійснення професійної та/або наукової діяльності у сфері товарознавства та експертизи в митній справі, а також формування у найбільш обдарованих студентів інтересу до подальшого навчання в аспірантурі

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Професійна підготовка з  товарознавства та експертизи в митній справі, практика  (72:18)

 

 

Тип програми
Спеціальна програма, яка передбачає формування компетентностей щодо здійснення митного контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України і забезпечення ефективності технології митного контролю

Орієнтація програми
Освітньо-наукова програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості товарознавства та експертизи в митній справі

Особливості
Наявність поглибленої практичної підготовки з брокерської діяльності, експертної діяльності, ділової іноземної мови, ділового та дипломатичного протоколу

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Магістр з товарознавства та експертизи в митній справі  має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дає змогу такі посади: експерт із зовнішньоекономічних питань; науковий співробітник (економіка, організація та технологія здійснення митної справи, товарознавчої, митної та інших експертиз); науковий співробітник (біржові операції), науковий співробітник-консультант (біржові операції); директор департаменту біржових операцій та електронного забезпечення; керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості; начальник митного поста; начальник митниці, викладач вищого навчального закладу тощо.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, лабораторні роботи,  переддипломна практика, самостійна робота (підготовка есе, презентацій, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захисти практик, курсових робіт, атестаційний екзамен, захист дипломної роботи

 

Програмні компетентності 

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Здатність породжувати нові ідеї (креативність). Здатність до інноваційного мислення і генерування ідей, які дають змогу прогнозувати кон’юнктуру ринку споживчих  товарів, оптимізувати асортимент товарів і управління їх якістю.

2

Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування професійних знань та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті.

3

Здатність застосовувати знання на практиці. Здатність ефективно використати на практиці отриманні знання з дисциплін професійної підготовки.

4

Групова робота. Здатність виконувати комплексні професійні завдання в групі під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом.

5

Комунікативні навички. Здатність до ефективного комунікування з колегами та контрагентами підприємства, представлення професійної інформації у зручній і зрозумілій формах усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікативні технології та сучасну професійну термінологію.

6

Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями. Вміння використовуватисучасне прикладне програмне забезпечення для вирішення професійних завдань, презентацій їх результатів.

7

Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з точки зору професійної чесності, так і з позицій постійного оцінювання взаємозв’язку між економічними і соціальними процесами в державі, галузі, на підприємстві.

Фахові (subject specific competences)

1

Базові загальні знання. Володіти базовими загальними знаннями з митної справі, що дає змогу розв’язувати відповідні прикладні завдання. Знання митного законодавства України, офіційних класифікаторів товарів (УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД, SITS, CN, PRODCOM та ін.)  з метою визначення товарних груп, видів, підвидів тощо. Знання базових підходів, методологій інших дисциплін і здатність застосовувати їх в контексті підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

2

Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізувати і узагальнювати рівень вимог вітчизняної та зарубіжної нормативно-технічної документації щодо гарантій якості товарів народного споживання; аналізувати стан, тенденції та напрями розвитку виробництва товарів у країні та за кордоном.

3

Навички оцінювання. Здатність системно оцінювати наявний на ринку асортимент, спроможності виробників та джерел постачання; ступінь екологічної безпеки товарів та тари; ідентифікувати товар, використовуючи органолептичні, фізико-хімічні та інші методи.

4

Навички контролювання. Здатність здійснювати контроль за додержанням законодавства України про митну справу, за дотриманням технологічної схеми пропуску товарів,транспортних засобів та інших об’єктів через митний кордон; за виявлянням каналів контрабандного перевезення товарів та інших предметів.

5

Дослідницькі навички та уміння. Здатність проводити науково-дослідні роботи з формування інформаційного банку даних про товари, асортимент, споживні властивості, показники якості товарів вітчизняного і зарубіжного виробництва; удосконалення експертизи з визначення якісних, кількісних та вартісних характеристик продукції вітчизняного та іноземного виробництва, удосконалення процедури митного оформлення і митного контролю з метою скорочення їх часу; удосконалення заходів щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

6

Математичні навички. Здатність розуміти та вміло використовувати математичні методи для удосконалення електронно-довідкової інформації про походження, склад, спосіб виробництва, виробника, умови використання тощо; для формування митної статистики; визначення митної вартості товарів

7

Підвищення кваліфікації. Здатність постійно сприймати нові знання в області митної справи й інтегрувати їх із уже наявними; виконувати літературний пошук джерел, які мають відношення до нових ідей, критично їх оцінювати та визначати можливості їхньої реалізації.

Програмні результати навчання
Базові знання і розуміння міжнародної торгівлі, міжнародного технічного регулювання, експертизи товарів, управління митними ризиками, митною справою, які формують основи професійної підготовки.
Здатність продемонструвати знання та розуміння організації боротьби з митними правопорушеннями, управління митною діяльністю, експертизи  наркотичних, отруйних та вибухових речовин, експертизи драгоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей з метою освоєння міждисциплінарних підходів і розширення потенційних галузей/сфер працевлаштування.
Продемонстрована вправність у володінні діловою іноземною мовою для професійного спілкування з іноземними колегами і контрагентами підприємства.
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційні технології, прикладне програмне забезпечення галузей митної справи у професійній діяльності.
Оволодіння стійкими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі (тренінги, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат в рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.

Модулярізація   програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЄКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Атестаційний  екзамен з дисциплін:  «Експертиза товарів», «Митна справа», «Міжнародне технічне регулювання», «Управління митними ризиками». Виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

Цикл професійної підготовки

ОПП1

Міжнародна торгівля

6

екзамен

ОПП2

Міжнародне технічне регулювання

6

екзамен

ОПП3

Управління митними ризиками

6

екзамен

ОПП4

Експертиза товарів

6

екзамен, курсова робота

ОПП5

Іноземна мова (Поглиблений курс)

6

залік

ОПП6

Митна справа

7

екзамен, курсова

ОПП8

Переддипломна  виробнича практика

9

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

46

5 екзаменів,         2 заліки                2 курсові роботи

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Методологія  наукових досліджень

6

залік

ВПП2

Управління змінами

ВПП3

Організація боротьби з митними правопорушеннями

6

залік

ВПП4

Управління економічною безпекою підприємства

ВПП5

Інформаційні митні технології

5

залык

ВПП6

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

ВПП7

Митні формальності на різних видах транспорту

6

залік

ВПП8

Соціальні відповідальність бізнесу

Загальний обсяг вибіркових компонентів

23

2екзамен,               3 заліків

Атестація

Атестаційний екзамен (Експертиза товарів, Митна справа, Міжнародне технічне регулювання, Управління митними ризиками)

1,5

екзамен

Виконання та захист дипломної роботи

19,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

90

7екзаменів,                6 заліків,                   2 курсових роботи